Denitrifikácia kotlov prostredníctvom primárnych (prerozdelenia spaľovacieho vzduchu) a sekundárnych opatrení (selektívna nekatalytická redukcia) na zníženie emisií NOx. V rámci diela bude súčasne realizovaná aj výmena druhého ťahu kotlov.

Zákazník požaduje po realizácii diela splnenie emisných limitov NOx a CO podľa legislatívy EU, ktorá predpisuje nové sprísnené hodnoty emisií po roku 2016.

Realizáciou diela sa zabezpečí zníženie emisií NOx na garantovanú hodnotu pod 200 mg/Nm3 pri 6% O2 v suchých spalinách. Postupne budú takto znížené emisie NOx na kotli K6 v roku 2014 a na kotloch K5, K3 a K2 v roku 2015.

Údaje o projekte  
Finálny zákazník: Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem
Prevádzkovateľ:  Elektrárny Opatovice
Kontrakt: 12/2013
Odovzdanie:  12/2015
Technické parametre  
Menovitý výkon: 250 t/h
Tlak prehriatej pary: 9,1 MPa
Teplota prehriatej pary: 530 °C
Hlavné palivo: hnedé uhlie

Rozsah dodávky

  • Základný a detailný inžiniering
  • Výroba
  • Zabezpečenie subdodávok
  • Dodávky strojnej a stavebnej časti
  • Demontáž a montáž
  • Uvedenie do prevádzky
  • Skúšky