Rozvoj ľudských zdrojov

Filozofiou našej spoločnosti je uspokojovať záujmy zákazníka v dohodnutých termínoch a dokonalej kvalite. Jedným z predpokladov napĺňania tejto filozofie je vlastniť tvorivý pracovný potenciál. Za všetkým týmto je treba vidieť talent, rozum, zručnosť a nápady konkrétnych ľudí.

Hlavné zámery vedenia SES, a.s. v oblasti ľudkých zdrojov

 • cielenou personálnou politikou napĺňať strategické ciele spoločnosti,
 • zabezpečiť a udržiavať vysokokvalitný personál cez model vzdelávania a odmeňovania,
 • monitorovanie voľných pracovných pozícií v spoločnosti,
 • v súlade s podnikovou kultúrou a cieľmi spoločnosti zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Formy rozvoja ľudských zdrojov

 • systém celoživotného vzdelávania
  • vnútrofiremné vzdelávanie:
   • odborné kurzy a školenia pre zamestnancov, ktorí musia spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti pre tú - ktorú funkciu, obsluhu strojov a zariadení,
   • jazykové kurzy,
   • vzdelávanie manažmentu zamerané predovšetkým na riadenie kvality, ekonomické riadenie, riadenie výroby, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia, na informačné technológie,
   • výchovu špičkových zváračov podľa slovenských i európskych technických noriem vo vlastnej najmodernejšej akreditovanej zváračskej škole na Slovensku,
   • možnosť samoštúdia v bohatej firemnej knižnici,
  • možnosť štúdia popri zamestnaní (inžinierske, bakalárske štúdium, vedecká ašpirantúra a iné),
  • trvalá spolupráca s vysokými školami a výskumnými ústavmi,
  • poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl podľa vybraných študijných odborov,
 • pracovné podmienky a enviromentálna politika trvale v pozornosti riadiacich pracovníkov,
 • ochrana zdravia, zdravotnícka starostlivosť, stravovanie, bývanie, doprava a stravovanie ako neodmysliteľná súčasť zabezpečenia pracovného procesu.

Zamestnanci podľa vzdelania