Profil

Úspech spoločnosti Slovenské energetické strojárne akciová spoločnosť (SES a.s.) je založený na know-how vysokokvalifikovaných zamestnancov, 65-ročných skúsenostiach v odbore a na spokojných zákazníkoch na celom svete.

SES a.s. patria medzi významných dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.

SES a.s. vyrábajú a dodávajú parné kotly na spaľovanie uhlia, oleja, plynu a biomasy, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky ochrany životného prostredia pri dosahovaní vysokej účinnosti a dlhodobej prevádzkyschopnosti.

Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike: vývoj, projektovanie, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky.

Spoločnosť má zavedené a udržiavané systémy:

 • manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2008;
 • environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14001:2004;
 • manažérstva BOZP podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007;
 • kvality podľa predpisov ASME Code (S, U);  AD 2000-Merkblatt HP 0/HP 100R; AD 2000-Merkblatt W0;
 • kvality zvárania podľa požiadaviek  normy EN ISO 3834-2,
 • zhotovovania oceľových konštrukcií podľa noriem EN 1090-1 a EN 1090-2;
 • manažérstva podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 na kompetentnosť  akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratórií v dcérskej spoločnosti SES INSPEKT s.r.o.

Od marca 2017 je majoritným akcionárom SES a.s. spoločnosť EP Industries a.s..

Silné stránky:

 • Referencie kotlov a zariadení pre energetiku v 55 štátoch sveta
 • Viac ako 65-ročné skúsenosti
 • Komplexná dodávka (inžiniering, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, servis)
 • Vlastné inžinierske kapacity
 • Vlastné výrobné kapacity
 • Zabezpečenie montážnych prác
 • Dlhodobá spolupráca so zahraničnými partnermi
 • Nadštandardné vzťahy s kľúčovými zákazníkmi