Pre investorov

V zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. poskytujeme informácie o vlastníckej štruktúre a zložení orgánov spoločnosti, informácie o valných zhromaždeniach a pravidelné správy dokumentujúce výkonnosť našej spoločnosti.

Valné zhromaždenia
Pre akcionárov uvádzame informácie o valných zhromaždeniach SES, a.s.
Viac

Finančné správy
Vývoj hospodárenia spoločnosti a jej finančné výsledky sú pravidelne zverejňované v štandardnom formáte štvrťročných a výročných správ. Individuálna účtovná závierka a konsolidovaná závierka poskytujú verný a pravdivý obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti SES a spoločností tvoriacich skupinu SES Tlmače.
Viac

Prospekt cenných papierov
Pre akcionárov uvádzame prospekt cenných papierov SES, a.s.
Viac

Akcionári
Nasledujúci graf ukazuje vlastnícku štruktúru SES, a.s. k 27.09.2010. Ako aj z grafu vyplýva, najväčším akcionárom je spoločnosť Segfield Investments Ltd., okrem nej akcie vlastnia právnické a taktiež fyzické osoby.
Viac

Orgány spoločnosti
Vrcholovými orgánmi SES, a.s. sú predstavenstvo a dozorná rada.
Viac

Najčastejšie otázky
Akciová spoločnosť SES poskytuje všetkým akcionárom potrebné informácie. V tejto časti uvádzame odpovede na najčastejšie otázky individuálnych minoritných akcionárov, prevažne fyzické osoby.
Viac