Predmetom ekologizácie energetického zdroja Teplárna Zelená louka v Synthesii a.s. Pardubice – II. Etapa je náhrada pôvodného granulačného kotla K13 s parametrami 87 MWt, 125 t/h novým parným kotlom so spaľovaním v cirkulujúcej fluidnej vrstve o výkone 55,23 MWt, 80 t/h. Realizácia projektu zabezpečí plnenie emisií SO2, NOx, CO a tuhých znečisťujúcich látok požadovaných novou smernicou EU pri vysokej účinnosti a spoľahlivosti nového kotla

Údaje o projekte  
Zákazník: SYNTHESIA a.s.Pardubice
Prevádzkovateľ: SYNTHESIA a.s.Pardubice
Kontrakt: 05/2017
Odovzdanie: 04/2019
Technické parametre  
Menovitý výkon: 80 t/h (55,23 MWt)
Tlak prehriatej pary: 9,32 MPa
Teplota prehriatej pary: 510 °C

Hlavné palivo:

Doplnkové palivo:

zmes hnedého a čierneho uhlia

biomasa

Rozsah dodávky:

projekt, detailný inžiniering,  výroba, doprava na stavbu, montáž, stavebná časť a  uvádzanie do prevádzky