SES 12.2021p1i0
1
VÝROČNÁ SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA
KONSOLIDOVANÉHO CELKU
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
ZA ROK 2021
Tlmače 29. apríla 2022
2
OBSAH
1.
 
VŠEOBECNÁ ČASŤ
 
3
1.1
 
Informácie o vývoji skupiny,
 
o jej stave a významných rizikách a neistotách
 
3
1.2
 
Informácie o vplyve činnosti skupiny na životné
 
prostredie a zamestnanosť
 
5
1.3
 
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení sledovaného
 
účtovného obdobia
 
5
1.4
 
Predpokladaný budúci vývoj činnosti skupiny
 
5
1.5
 
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
 
6
1.6
 
Nadobúdanie
 
vlastných
 
akcií,
 
dočasných
 
listov
 
a
 
akcií,
 
dočasných
 
listov
 
a
 
obchodných
podielov materskej účtovnej jednotky
 
6
1.7
 
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
 
6
1.8
 
Organizačné zložky spoločnosti v zahraničí
 
6
1.9
 
Štruktúra základného imania a
 
údaje podľa §
 
20 ods. 7
 
písm. a)
 
a b) zákona
 
o účtovníctve
 
6
1.10
 
Kvalifikovaná účasť
 
na základnom imaní podľa § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.
 
6
1.11
 
Majitelia cenných papierov s osobitnými právami
 
kontroly a opis týchto práv
 
7
1.12
 
Obmedzenia hlasovacích práv
 
7
1.13
 
Dohody
 
medzi
 
majiteľmi
 
cenných
 
papierov,
 
ktoré
 
môžu
 
viesť
 
k
 
obmedzeniam
prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
 
hlasovacích práv
 
7
1.14
 
Pravidlá upravujúce vymenovanie
 
a odvolanie členov predstavenstva
 
a zmenu stanov
 
7
1.15
 
Právomoc predstavenstva
 
7
1.16
 
Údaj o významných dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm. i) zákona
 
o účtovníctve
 
7
1.17
 
Údaj o dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm. j) zákona
 
o účtovníctve
 
8
1.18
 
Nefinančné informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti
 
8
1.19
 
Opis politiky rozmanitosti
 
9
1.20
 
Správa o odmeňovaní členov orgánov
 
verejnej akciovej spoločnosti
 
9
1.21
 
Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo
 
vzťahu k účtovnej závierke
 
10
2.
 
VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ MATERSKEJ
 
SPOLOČNOSTI
 
12
2.1
 
Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach
 
12
2.2
 
Metódy riadenia, hlavné systémy vnútornej kontroly
 
a riadenie rizík
 
30
2.3
 
Orgány materskej spoločnosti
 
31
2.3.1
 
Valné zhromaždenie
 
31
2.3.2
 
Predstavenstvo
 
31
2.3.3
 
Dozorná rada
 
31
2.3.4
 
Výbor pre audit
 
32
3
1.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Spoločnosť
 
SLOVENSKÉ
 
ENERGETICKÉ
 
STROJÁRNE
 
a.s.,
 
so
 
sídlom
 
Továrenská
 
210,
 
935
 
28
Tlmače,
 
Slovenská republika,
 
IČO: 31 411
 
690, zapísaná v Obchodnom
 
registri Okresného
 
súdu
Nitra,
 
oddiel
 
Sa,
 
vložka
 
číslo
 
39/N
 
(ďalej
 
len
 
SES
 
alebo
 
spoločnosť
 
alebo
„materská
spoločnosť
“),
 
vyhotovila
 
v súlade
 
s
 
§
 
20
 
zákona
 
č.
 
431/2002
 
Z.
 
z.
 
o
 
účtovníctve
 
v znení
neskorších predpisov (ďalej len „
zákon o účtovníctve
“) túto výročnú správu o konsolidovaných
výsledkoch hospodárenia skupiny za účtovné obdobie od 01.01.2021 do
 
31.12.2021 (ďalej aj ako
sledované účtovné obdobie
“).
 
Konsolidovaný celok tvoria
 
nasledovné spoločnosti (ďalej len „
skupina
“):
Dcérske spoločnosti so sídlom na Slovensku:
SES Inspekt, s.r.o.,
Dcérske spoločnosti so sídlom v zahraničí:
SES Bohemia, s.r.o.,
Ingenieria y construccion SES Chile, Ltda.,
Spoločnosť
 
 
ďalej
 
investície
 
v pridruženej
 
spoločnosti
 
ENERGOPROJEKTY
 
a.s.,
 
ktorá
rozhodnutím valného
 
zhromaždenia
 
dňa
 
30. novembra
 
2015 vstúpila
 
dňom 1.
 
decembra
 
2015
do likvidácie. Dňa 16.júna 2016 bol vyhlásený konkurzu
 
spoločnosti ENERGOPROJEKT a.s..
1.1
Informácie o vývoji skupiny, o jej stave a významných
 
rizikách a neistotách
 
V roku
2021
skupina
 
dosiahla
 
tržby
 
z hlavnej
 
činnosti
 
vo výške
 
19 150
 
tis. EUR,
 
z čoho vývoz
predstavoval 97,85
 
% (18 738
 
tis. EUR).
Celkové aktíva (netto)
 
dosiahli hodnotu 13 923
 
tis. EUR, z toho dlhodobé
 
aktíva tvoria
 
42,02 %
(5
 
850
 
tis.
 
EUR).
 
Dlhodobé
 
aktíva
 
zahŕňajú
 
dlhodobý
 
hmotný
 
a nehmotný
 
majetok, finančné
investície a dlhodobé pohľadávky.
Krátkodobé aktíva
 
pozostávajúce
 
najmä z pohľadávok,
 
finančného majetku
 
a aktív
 
držaných na
predaj
 
dosiahli
 
k 31.12.2021
 
hodnotu
 
8
 
073
 
tis.
 
EUR
 
(57,98
 
%
 
z celkových
 
aktív.
 
Hodnota
finančných prostriedkov bola 3 128 tis. EUR, čo predstavuje
 
38,75 % krátkodobých aktív.
Pohľadávky
 
z obchodného
 
styku
 
dosiahli
 
výšku
 
2
 
330
 
tis.
 
EUR
 
a záväzky
 
z obchodného
 
styku
výšku 9 980 tis. EUR.
Skupina za r.
 
2021 dosiahla stratu 8 165 tis. EUR po zdanení.
V roku
2020
skupina
 
dosiahla
 
tržby
 
z hlavnej
 
činnosti
 
vo výške
 
24 169
 
tis. EUR,
 
z čoho vývoz
predstavoval 96,89 % (23 418
 
tis. EUR).
Celkové aktíva (netto)
 
dosiahli hodnotu 38 753
 
tis. EUR, z toho dlhodobé
 
aktíva tvoria
 
63,55 %
(24
 
626
 
tis.
 
EUR).
 
Dlhodobé
 
aktíva
 
zahŕňajú
 
dlhodobý
 
hmotný
 
a nehmotný
 
majetok, finančné
investície a dlhodobé pohľadávky.
Krátkodobé
 
aktíva
 
pozostávajúce
 
najmä
 
zo
 
zásob,
 
pohľadávok
 
a finančného
 
majetku
 
dosiahli
k 31.12.2020
 
hodnotu
 
14
 
127
 
tis.
 
EUR
 
(36,45
 
%
 
z celkových
 
aktív).
 
Zásoby
 
tvoria
 
30,26%
 
(4 275
 
tis.
 
EUR)
 
krátkodobých
 
aktív,
 
pohľadávky
 
voči
 
zákazníkom
 
zo
 
zákazkovej
 
výroby
 
tvoria
19,40
 
%
 
(2
 
740
 
tis.
 
EUR)
 
krátkodobých
 
aktív.
 
Hodnota
 
finančných
 
prostriedkov
 
bola
 
1 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
tis. EUR, čo predstavuje 9,47 % krátkodobých aktív.
Pohľadávky
 
z obchodného
 
styku
 
dosiahli
 
výšku
 
4
 
826
 
tis.
 
EUR
 
a záväzky
 
z obchodného
 
styku
výšku 12 528 tis. EUR.
Skupina za r.
 
2020 dosiahla stratu 13 828 tis. EUR po zdanení.
V nasledujúcej tabuľke
 
sa uvádza
 
prehľad niektorých
 
vybraných ukazovateľov
 
z konsolidovanej
účtovnej závierky skupiny za rok 2021 a 2020:
Ukazovateľ
Jednotka
2021
2020
Tržby
 
z hlavnej činnosti
tis. EUR
19 150
24 169
-
z toho vývoz
 
tis. EUR
18 738
23 418
Zisk pred zdanením (strata)
tis. EUR
(10 520)
(15 044)
Daň splatná
tis. EUR
(509)
(2)
Daň odložená
tis. EUR
2 864
1 218
Ostatný zisk (strata)
tis. EUR
727
0
Zisk po zdanení (strata)
tis. EUR
(8 165)
(13 828)
Osobné náklady
tis. EUR
(7 494)
(13 053)
Odpisy
tis. EUR
(1 572)
(4 500)
Pridaná hodnota
tis. EUR
4 275
1 702
Zamestnanci
osoby
258
522
Pridaná hodnota na zamestnanca
EUR
16 570
3 261
Priemerný plat
EUR
1 750
1 396
Bežná likvidita podniku
0,27
0,22
Celková likvidita podniku
0,29
0,31
Celková zadlženosť
%
235,11
125,07
Skupina je vystavená predovšetkým týmto rizikám
 
a neistotám:
Konkurencia na energetickom trhu;
Expanzia ázijských dodávateľov vo výrobe
 
a v inžinieringu;
Nedostatočná sieť obchodných zastúpení v zahraničí;
Únik vysokokvalifikovanej pracovnej
 
sily v rozhodujúcich profesiách;
 
Nedostatok odborníkov pre riešenie kompletných
 
blokov;
Štátny protekcionizmus v niektorých teritóriách;
Veľkosť domáceho trhu (nedostatok
 
príležitostí na domácom trhu);
Referencie v produktovej skupine kotly
 
s nadkritickými parametrami;
Riziko
 
zmeny
 
právnych
 
predpisov
 
 
emitent
 
pôsobí
 
nielen
 
v Slovenskej
 
republike,
 
ale
 
aj
v zahraničných jurisdikciách, pričom
 
zmeny právnych predpisov
 
a ich interpretácie v krajinách
5
pôsobenia emitenta
 
môžu nepriaznivo
 
ovplyvniť prevádzkovú
 
činnosť, postavenie
 
na trhu a
príležitosti emitenta;
Úverové
 
riziko
 
je
 
generované
 
najmä
 
tým,
 
že
 
emitent
 
neinkasuje
 
úhradu
 
od
 
zákazníka
okamžite oproti dodávke;
Riziko
 
likvidity
 
 
v obdobiach,
 
keď
 
emitent
 
nezískava
 
zdroje
 
na
 
pokrytie
 
svojich
 
záväzkov
z inkasa
 
pohľadávok
 
od
 
svojich
 
dlžníkov
 
sa
 
potreba
 
finančných
 
prostriedkov
 
optimalizuje
využitím úverov od bánk a iných finančných zdrojov;
Trhové
 
riziko,
 
a to najmä
 
úrokové
 
riziko (emitent
 
čelí úrokovému
 
riziku z pohybu
 
EURIBOR
a EONIA sadzby, ktoré sú
 
základom pre
 
celkovú úrokovú sadzbu
 
na prijatých
 
kontokorentných
úveroch
 
a
 
v zmluvách
 
s dcérskymi
 
spoločnosťami
 
emitenta),
 
menové
 
riziko
 
(keďže
významná
 
časť
 
obchodov
 
je
 
uzatvorená
 
v českých
 
korunách)
 
a cenové
 
riziko
 
(spojené
s rizikom výkyvu cien pri nákupe vstupov).
Neistotám vyplývajúcim z celosvetovej
 
pandémie Covid-19 a z aktuálnej
 
situácie
 
na Ukrajine
v dôsledku dosiaľ známych sankčných opatrení prijatých
 
proti Ruskej federácii.
1.2
Informácie o vplyve činnosti skupiny na životné
 
prostredie a zamestnanosť
Priemerný
 
evidenčný
 
stav
 
v skupine
 
v sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
predstavoval
 
258
zamestnancov,
 
čo je pokles oproti r.
 
2020, kedy bol stav 522 zamestnancov.
 
 
Materská spoločnosť
 
má zavedený
 
environmentálny manažérsky systém
 
podľa STN
 
EN ISO14001,
ktorý je
 
pravidelne
 
auditovaný.
 
V stanovenej
 
politike
 
EMS má
 
SES stanovené
 
základné
 
zámery
v zlepšovaní
 
životného
 
prostredia
 
v činnosti
 
spoločnosti
 
i pri
 
prevádzkovaní
 
svojich
 
výrobkov.
Týmto
 
postupom
 
sa
 
spoločnosť
 
snaží,
 
aby
 
všetky
 
jej
 
aktivity
 
a strategické
 
plány
 
prispievali
k ochrane
 
životného
 
prostredia
 
a viedli
 
k trvalému
 
zlepšovaniu
 
environmentálneho
 
profilu
spoločnosti.
1.3
Udalosti osobitného významu,
 
ktoré nastali
 
po skončení sledovaného
 
účtovného
obdobia
Dňa 24.2.2022
 
začala invázia
 
ruských ozbrojených
 
síl na Ukrajinu.
 
Pre Skupinu nevyplývajú
z toho žiadne neistoty,
 
ktoré by zásadným spôsobom spochybňovali
 
schopnosť Spoločnosti
pokračovať vo svojej činnosti.
 
1.4
Predpokladaný budúci vývoj činnosti skupiny
 
Stratégiou Skupiny pre nasledujúce obdobie
 
je:
Vytvorenie
 
a
 
dimenzovanie
 
novej
 
organizačnej
 
štruktúry
 
firmy
 
ako
 
engineering-
realizačnej firmy zodpovedajúce dnešnej praxi
 
firiem v západnej Európe
outsourcing výroby podľa dizajnu SES
 
Využitie existujúceho know how
 
(referencií) spoločnosti v klasickej energetike
 
(limitovaný
potenciál na trhu)
Rozvoj nových engineering kompetencií
 
v oblasti spaľovania plynu, odpadov,
 
biomasy
Využitie potenciálu a znalosti trhu na Slovensku
 
- náhrada fosílnych palív (uhlie) za
 
plyn,
odpad, biomasu za podpory dotačných finančných zdrojov
Strategické partnerstvo na exportných trhoch
 
pri akvizíciách, pri R&D
6
1.5
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a
 
vývoja
V sledovanom účtovnom období nemala
 
skupina náklady
 
na výskum a vývoj.
 
1.6
Nadobúdanie
 
vlastných
 
akcií,
 
dočasných
 
listov
 
a akcií,
 
dočasných
 
listov
a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
V sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
nenadobudla
 
skupina
 
vlastné
 
akcie
 
ani
 
dočasné
 
listy.
 
Taktiež
v tomto
 
období
 
nenadobudla
 
akcie,
 
dočasné
 
listy
 
ani
 
obchodné
 
podiely
 
materskej
 
účtovnej
jednotky.
1.7
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie
 
straty
Predstavenstvo
 
materskej
 
spoločnosti
 
plánuje
 
predložiť
 
valnému
 
zhromaždeniu
 
spoločnosti
 
nasledovný návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti dosiahnutého
v sledovanom účtovnom období:
Dosiahnutá
 
strata
 
za
 
rok
 
2021
 
po
 
zdanení
 
v sume
 
11
 
778
 
tis.
 
EUR
 
sa
 
zaúčtuje
 
do
neuhradených strát minulých období.
1.8
Organizačné zložky spoločnosti v zahraničí
Materská spoločnosť má organizačné zložky
 
v zahraničí:
Organizačná jednotka so sídlom: Mikulčická 1131/2A,
 
627 00 Brno, Česká republika
Organizačná jednotka so sídlom: Starokyjevská 10 G, 04116
 
Kyjev,
 
Ukrajina
Organizačná
 
jednotka so
 
sídlom:
 
Oğuzlar Mah.
 
Ceyhun Atıf
 
Kansu
 
Cad. 1370
 
Sok. No:22/2
Balgat-Çankaya, Ankara, Turecko.
Skupina
 
je
 
zaregistrovaná
 
pre
 
daňové
 
účely
 
v Slovenskej
 
republike,
 
v Českej
 
republike,
 
na
Ukrajine,
 
v Čile a v Turecku.
1.9
Štruktúra
 
základného
 
imania
 
a údaje
 
podľa
 
§
 
20
 
ods.
 
7
 
písm.
 
a)
 
a b)
 
zákona
o účtovníctve
V sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
je
 
základné
 
imanie
 
materskej
 
spoločnosti
 
tvorené
 
troma
emisiami zaknihovaných kmeňovýcj akcií na doručiteľa
 
nasledovne:
ISIN: SK1120008034
 
v počte 1 565 345 kusov
 
akcií v menovitej hodnote
 
1 EUR /
 
akcia,
prijaté na obchodovanie na kótovaný
 
hlavný trh BCPB, a.s.
ISIN: SK1120010386
 
v počte 1 452 344 kusov
 
akcií v menovitej hodnote
 
1 EUR /
 
akcia,
prijaté na obchodovanie na kótovaný
 
hlavný trh BCPB, a.s.
ISIN: SK1120011897 v počte 24 009 090 kusov akcií v menovitej hodnote 1 EUR / akcia,
akcie neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom
 
trhu.
 
1.10
Kvalifikovaná
 
účasť na
 
základnom
 
imaní podľa
 
§ 8
 
pís. f)
 
zákona č.
 
566/2001
 
Z.z.
V sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
mala
 
na
 
základnom
 
imaní
 
materskej
 
spoločnosti
 
kvalifikovanú
účasť spoločnosť EP Industrues, a.s. (podiel na
 
základnom imaní vo výške 89,83%) a spoločnosť
SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED ( podiel na základnom
 
imaní vo výške 9,46%) .
7
1.11
Majitelia cenných papierov s osobitnými
 
právami kontroly a opis týchto práv
Skupina nevydala cenné papiere s osobitnými právami
 
kontroly,
 
a preto nie sú takí majitelia.
1.12
Obmedzenia hlasovacích práv
Hlasovacie práva spojené s akciami
 
spoločnosti nie sú obmedzené.
 
1.13
Dohody medzi
 
majiteľmi
 
cenných
 
papierov,
 
ktoré
 
môžu
 
viesť
 
k obmedzeniam
prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
 
hlasovacích práv
Skupina nemá vedomosť o takýchto dohodách.
1.14
Pravidlá upravujúce
 
vymenovanie
 
a odvolanie
 
členov predstavenstva
 
a zmenu
stanov
Predstavenstvo
 
materskej
 
spoločnosti
 
 
najmenej
 
3
 
a najviac
 
5
 
členov.
 
O vymenovaní
a odvolaní
 
členov
 
predstavenstva
 
rozhoduje
 
valné
 
zhromaždenie
 
jednoduchou
 
väčšinou
 
hlasov
prítomných akcionárov.
 
Valné zhromaždenie
 
pri voľbe členov predstavenstva
 
určí, ktorý z členov
predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva
 
je 5 rokov.
Opätovné zvolenie je možné.
 
O zmene
 
stanov
 
rozhoduje
 
valné
 
zhromaždenie
 
dvojtretinovou
 
väčšinou
 
hlasov
 
prítomných
akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť
 
notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného
 
zhromaždenia
o zmene práv
 
spojených s
 
niektorým druhom
 
akcií sa
 
vyžaduje aj
 
súhlas dvojtretinovej
 
väčšiny
hlasov akcionárov,
 
ktorí vlastnia tieto akcie.
 
1.15
Právomoc predstavenstva
 
Predstavenstvo
 
je
 
štatutárnym
 
orgánom
 
materskej
 
spoločnosti.
 
Do
 
právomoci
 
predstavenstva
materskej spoločnosti patrí napríklad:
obchodné vedenie spoločnosti,
zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva,
zvolávať riadne a
 
mimoriadne valné zhromaždenia spoločnosti
 
za podmienok a
 
v lehotách
určených právnym predpisom a stanovami,
rozhodovať o použití rezervného fondu.
Valné zhromaždenie
 
môže poveriť predstavenstvo,
 
aby za podmienok ustanovených
 
zákonom č.
513/1991
 
Zb.
 
Obchodným
 
zákonníkom
 
v znení
 
neskorších
 
predpisov
 
a určených
 
stanovami
rozhodlo o zvýšení základného
 
imania do určitej
 
výšky, pričom určí aj spôsob
 
zvýšenia základného
imania.
 
Predstavenstvo
 
materskej
 
spoločnosti
 
riadi
 
činnosť
 
spoločnosti
 
a rozhoduje
 
o všetkých
záležitostiach
 
spoločnosti,
 
pokiaľ
 
nie
 
 
právnymi
 
predpismi
 
alebo
 
stanovami
 
spoločnosti
vyhradené do pôsobnosti iného orgánu spoločnosti.
1.16
Údaj o
 
významných dohodách v zmysle §
 
20 ods.
 
7 písm.
 
i) zákona o účtovníctve
 
Niektoré
 
zmluvy
 
s financujúcimi
 
bankami
 
obsahujú
 
ustanovenia,
 
v zmysle
 
ktorých
 
je
 
materská
spoločnosť
 
povinná
 
informovať
 
banku
 
o zmene
 
kontroly
 
v spoločnosti,
 
pričom
 
porušenie
 
tejto
povinnosti môže
 
mať za
 
následok okamžitú
 
splatnosť finančných
 
záväzkov spoločnosti voči
 
banke.
 
SES 12.2021p8i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
0
10
20
30
40
50
60
do 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
nad 61
Počet
zamestnancov
Vek
Veková a rodová štruktúra zamestnancov Skupina SES
31.12.2021
Žena
Muž
1.17
Údaj o dohodách v zmysle § 20 ods. 7 písm.
 
j) zákona o účtovníctve
V sledovanom účtovnom období neboli
 
medzi materskou spoločnosťou a
 
členmi jej orgánov
 
alebo
zamestnancami
 
uzavreté
 
dohody,
 
na
 
ktorých
 
základe
 
sa
 
im
 
 
poskytnúť
 
náhrada,
 
ak
 
sa
 
ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu
 
alebo sa ich funkcia
 
alebo
pracovný
 
pomer
 
skončí
 
v
 
dôsledku
 
ponuky
 
na
 
prevzatie,
 
nad
 
rámec
 
právnych
 
predpisov
a uzavretej
 
kolektívnej
 
zmluvy.
 
Pracovné
 
zmluvy
 
členov
 
orgánov
 
spoločnosti,
 
ktorí
 
pôsobia
v správnych,
 
riadiacich
 
alebo dozorných
 
orgánoch
 
spoločnosti
 
a
 
majú
 
súčasne
 
uzavreté
 
aj
pracovné
 
zmluvy
 
so
 
spoločnosťou,
 
im
 
pri
 
ukončení
 
pracovného
 
pomeru
 
nepriznávajú
 
osobitné
odmeny v porovnaní s ostatnými zamestnancami spoločnosti
 
.
1.18
Nefinančné informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti
Skupina predovšetkým
 
dodáva
 
kotly
 
(uhoľné,
 
olejové,
 
plynové,
 
fluidné,
 
na odpadové
 
teplo,
 
na
spaľovanie
 
biomasy
 
a
 
odpadov)
 
pre
 
elektrárne,
 
teplárne
 
a spaľovne.
 
Skupina
 
zabezpečuje
komplexný
 
systém
 
služieb
 
v energetike:
 
vývoj,
 
projektovanie,
 
výroba,
 
montáž
 
a
 
uvedenie
 
do
prevádzky.
 
Skupina okrem toho zabezpečuje aj rekonštrukcie
 
a modernizácie kotlov.
V záujme boja proti
 
korupcii a úplatkárstvu prijala skupina
 
Etický kódex a interný
 
predpis ohľadne
oznamovania
 
protispoločenskej
 
činnosti.
 
V sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
nebol
 
podaný
 
žiadny
podnet.
Priemerný
 
evidenčný
 
stav
 
v spoločnosti
 
v sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
predstavoval
 
258
zamestnancov,
 
čo
 
je
 
pokles
 
oproti
 
r.
 
2020,
 
kedy
 
bol
 
stav
 
552
 
zamestnancov.
 
Skupina
 
je
významným zamestnávateľom v regióne.
 
Veková a rodová štruktúra
 
zamestnancov skupina k 31.12.2021:
 
Materská spoločnosť
 
má zavedený
 
environmentálny manažérsky systém
 
podľa STN
 
EN ISO14001,
ktorý je
 
pravidelne
 
auditovaný.
 
V stanovenej
 
politike
 
EMS má
 
SES stanovené
 
základné
 
zámery
v zlepšovaní
 
životného
 
prostredia
 
v činnosti
 
spoločnosti
 
i pri
 
prevádzkovaní
 
svojich
 
výrobkov.
Týmto
 
postupom
 
sa
 
spoločnosť
 
snaží,
 
aby
 
všetky
 
jej
 
aktivity
 
a strategické
 
plány
 
prispievali
k ochrane
 
životného
 
prostredia
 
a viedli
 
k trvalému
 
zlepšovaniu
 
environmentálneho
 
profilu
spoločnosti.
 
Spoločnosť
 
berie
 
ohľad
 
na
 
životné
 
prostredie
 
a
 
snaží
 
sa
 
minimalizovať
 
jej
 
dopad
v každom segmente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
1.19
Opis politiky rozmanitosti
Vzhľadom
 
na
 
špecifický
 
predmet
 
podnikania
 
spoločnosti
 
skupina
 
pri
 
výbere
 
členov
 
správnych,
riadiacich
 
a dozorných
 
orgánov
 
spoločnosti
 
prihliada
 
predovšetkým
 
na
 
vzdelanie
 
a profesijné
skúsenosti členov týchto orgánov ako aj požiadavky osobitných predpisov. Vzdelanie a profesijné
skúsenosti
 
členov
 
predstavenstva,
 
dozornej
 
rady
 
a výboru
 
pre
 
audit
 
sú bližšie
 
popísané
 
v časti
2.1, bode V.,
 
písm. E tejto výročnej správy.
 
V sledovanom účtovnom období bola štruktúra členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov
materskej spoločnosti nasledovná:
Pohlavie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Muži
Ženy
Vysokoškolské
2. stupňa
Stredné
odborné
Spolu
Predstavenstvo do 31.10.2021
5
0
5
0
5
Predstavenstvo od 1.11.2021
 
3
1
4
0
4
Dozorná rada
1
2
3
0
3
Výbor pre audit
0
3
3
0
3
Vedúci zamestnanci v priamej
riadiacej pôsobnosti
predstavenstva do 31.10.2021
6
1
7
0
7
Vedúci zamestnanci v priamej
riadiacej pôsobnosti
predstavenstva od 1.11.2021
4
0
4
0
4
1.20
Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej
 
spoločnosti
Prehľad vyplatených odmien a výhod
 
jednotlivých členov orgánov SES a.s. v roku
 
2021 (v €).
Zverejnené
 
údaje sa týkajú odmien za pôsobenie v orgánoch spoločnosti
 
a nie pracovných
zmlúv. Iné formy
 
výhod neboli poskytnuté
Predstavenstvo SES a.s.
Meno
Pevná zložka celkom
Pohyblivá zložka celkom
Ing. Martin Paštika, MBA
7 966,56
0,00
Ing. Lukáš Křítek
1 995,00
0,00
Mgr.
 
Milan Války
6 650,00
0,00
Ing. Dalibor Cucor
6 650,00
0,00
Ing. Robert Bundil
7 966,56
0,00
Ing. Mirek Topolánek
7 980,00
0,00
Mgr.
 
Ing. Mária Vrábelová
1 330,00
0,00
Dozorná rada
Meno
Pevná zložka celkom
Pohyblivá zložka celkom
Mgr.
 
Ing. Jiří Nováček
1 980,00
0,00
Mgr.
 
Hana Krejčí, PhD.
1 980,00
0,00
Mgr.
 
Otília Švecová
1 980,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
10
Odmena za výkon člena orgánu nie je viazaná na výkonnosť
 
spoločnosti a zodpovedá
schváleným pravidlám odmeňovania
 
.
 
Odmena neobsahuje pohyblivú zložku a počas
 
roka 2021
pohyblivá zložka nebola spätne vymáhaná. Počas
 
roku 2021 sa nevyskytli žiadne prípady podľa
§ 201a ods. 3 Obchodného zákonníka. S výkonom
 
funkcie nie je spojené odmeňovanie vo
 
forme
akcií a opcií. V roku 2021 neboli poskytnuté žiadne akcie a
 
opcie v súvislosti s výkonom funkcie.
Priemerný ročný súhrn odmien (za roky 2017-202
 
1) (v €):
priemer člena predstavenstva
7 975,00
priemer člena dozornej rady
1 980,00
priemer ostatných zamestnancov
17 143,00
Tabuľka
 
obsahuje porovnanie odmien za pôsobenie v orgánoch
 
materskej spoločnosti
s priemernou
 
mzdou ostatných zamestnancov.
 
Spoločnosť pri vypracovaní nasledujúcej
 
Správy o odmeňovaní členov orgánov
 
verejnej akciovej
spoločnosti zohľadní návrhy akcionárov uplatnené
 
pri prerokovaní tejto správy o odmeňovaní
 
na
valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto
 
návrhy budú akcionármi na valnom
zhromaždení spoločnosti prednesené
1.21
Opis systémov vnútornej
 
kontroly a riadenia rizík
 
vo vzťahu k účtovnej
 
závierke
Dozorná
 
rada
 
je
 
najvyšším
 
kontrolným
 
orgánom
 
spoločnosti,
 
ktorý
 
kontroluje
 
činnosť
predstavenstva.
 
Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov
 
a záznamov týkajúcich sa
spoločnosti a kontrolujú, či
 
sú účtovné záznamy
 
riadne vedené v súlade
 
so skutočnosťou a či sa
podnikateľská
 
činnosť
 
spoločnosti
 
uskutočňuje
 
v súlade
 
s právnymi
 
predpismi,
 
stanovami
a pokynmi
 
valného
 
zhromaždenia.
 
Dozorná
 
rada
 
vykonáva
 
svoje
 
právomoci
 
vo
 
vzťahu
k predstavenstvu v rozsahu upravenom
 
stanovami a Obchodným zákonníkom.
 
Spoločnosť
 
 
zriadený
 
Výbor
 
pre
 
audit,
 
ktorý
 
prerokúva
 
ročnú
 
účtovnú
 
závierku,
 
kontroluje
plnenie
 
stanovených
 
cieľov
 
a dáva
 
na
 
valné
 
zhromaždenie
 
spoločnosti
 
odporúčanie
 
ohľadom
výberu štatutárneho audítora.
 
Audítor
 
účtovnej
 
závierky
 
počas auditu
 
účtovnej
 
závierky
 
overuje
 
aj interné
 
kontroly
 
a procesy
spojené
 
so
 
zostavením
 
účtovnej
 
závierky.
 
V rámci
 
systému
 
riadenia
 
vnútornej
 
kontroly
 
a rizík
vedenie
 
spoločnosti
 
SLOVENSKÉ
 
ENERGETICKÉ
 
STROJÁRNE
 
a.s.
 
zasadá
 
s týždennou
pravidelnosťou.
 
Na
 
jednotlivých
 
zasadnutiach
 
sa
 
vyhodnocujú
 
úlohy
 
vyplývajúce
 
z uznesení
z predchádzajúcich
 
zasadnutí,
 
prerokúvajú
 
sa
 
aktuálne
 
problémy
 
a prijímajú
 
sa
 
úlohy
 
a
rozhodnutia
 
k riešeniu
 
problémov
 
v jednotlivých
 
oblastiach
 
činnosti
 
akciovej
 
spoločnosti.
S mesačnou
 
pravidelnosťou
 
odbor
 
Controllingu
 
predkladá
 
predstavenstvu
 
mesačnú
 
správu
s detailami k hospodárskej činnosti.
 
Za výkon
 
vnútornej kontroly v spoločnosti
 
sú zodpovední vedúci
 
zamestnanci na
 
rôznych stupňoch
riadenia,
 
ktorí kontrolujú a sú zodpovední za
 
dodržiavanie vnútropodnikových smerníc a príkazov
vedenia.
 
Časť
 
účtovných
 
operácií
 
a schvaľovaní
 
je
 
vykonávaná
 
elektronicky,
 
s vopred
definovanou
 
hierarchiou
 
právomocí.
 
Vnútorné
 
predpisy
 
bližšie
 
vymedzujú
 
detaily
 
týkajúce
 
sa
kolobehu
 
účtovných
 
dokladov,
 
kompetencií
 
jednotlivých
 
zamestnancov,
 
harmonogramu
zostavovania účtovnej závierky a uplatňovania
 
jednotlivých ustanovení príslušnej legislatívy.
 
11
Účtovníctvo je vedené formou analytických
 
účtov. Kontrolné
 
činnosti sú nastavené za účelom
minimalizácie vzniku účtovných chýb. Pri schvaľovaní
 
dokumentácie je dodržaný „princíp štyroch
očí“. Je vydefinovaný obmedzený počet ľudí,
 
ktorí môžu vykonať účtovné zápisy a v účtovnom
systéme je dohľadateľný autor záznamu. K zefektívneniu
 
vnútorných postupov Spoločnosť
postupne automatizuje spracovanie účtovných
 
transakcií, čim je zabezpečená integrita
účtovných údajov a ich rýchlejšia dostupnosť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
2.
VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ MATERSKEJ
 
SPOLOČNOSTI
2.1
Kódex o riadení spoločnosti a informácie
 
o odchýlkach
Spoločnosť SLOVENSKÉ
 
ENERGETICKÉ
 
STROJÁRNE
 
a.s.,
 
Továrenská
 
210, 935
 
28 Tlmače,
 
IČO
31 411 690 a
 
členovia jej
 
orgánov,
 
prihlásiac sa
 
ku všeobecnému
 
zvyšovaniu
 
úrovne Corporate
Governance, prijali
 
Kódex správy
 
spoločností na
 
Slovensku, ktorý
 
tvorí prílohu
 
tohto Vyhlásenia
(ďalej
 
len
 
“Kódex“),
 
a
 
ktorý
 
je
 
zverejnený
 
na
 
internetovej
 
stránke
 
CECGA:
 
www.cecga.org.
 
S
cieľom
 
prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu,
 
poukázať na spôsob ich
plnenia a súčasne vydať Vyhlásenie o správe a riadení podľa §
 
20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 
(ďalej aj len “Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie:
I.
 
PRINCÍP:
 
PRÁVA
 
AKCIONÁROV,
 
SPRAVODLIVÉ
 
ZAOBCHÁDZANIE
 
S AKCIONÁRMI
 
A KĽÚČOVÉ
 
FUNKCIE
VLASTNÍCTVA
 
A.
 
Základné práva akcionárov.
spĺňa /
nespĺňa
spôsob splnenia / dôvody nesplnenia
(stručný popis)
1.
Registrácia akcií.
spĺňa
Akcie sú zaknihované, register akcii vedie Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a. s.
2.
Právo na prevod akcií /obmedzenie
prevoditeľnosti.
 
spĺňa
Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
3.
Právo na včasné a relevantné
informácie o spoločnosti.
spĺňa
Spoločnosť pravidelne poskytuje informácie v rámci ročných,
polročných správ, formou tlačových správ na webovom sídle
, na valnom zhromaždení a poštou.
4.
Právo účasti a rozhodovania na
valnom zhromaždení, obmedzenie
hlasovacieho práva.
 
spĺňa
Právo účasti je zabezpečené včasným oznamovaním konania
valného zhromaždenia.
 
Rozhodovanie na valnom zhromaždení,
ani hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené. Je
zabezpečená registrácia a sčítanie hlasov.
5.
Právo akcionára voliť a odvolávať
členov orgánov.
spĺňa
Akcionári majú právo na valnom zhromaždení voliť a odvolávať
členov predstavenstva, členov dozornej rady a členov výboru pre
audit spoločnosti, pričom ktorýkoľvek akcionár má právo
navrhnúť svojho kandidáta alebo navrhnúť odvolanie člena
predstavenstva, člena dozornej rady alebo člena výboru pre
audit. Počet hlasov akcionára je určený tak, že na každé 1 EUR
menovitej hodnoty akcie spoločnosti pripadne akcionárovi
 
1 hlas.
6.
Právo na podiel na zisku.
spĺňa
Akcionár má právo dividendu ktorú schválilo valné
zhromaždenie. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej
uplatniť pravo na dividendu urči valne zhromaždenie, ktoré
rozhodlo o rozdelení zisku, pričom dodržiava ustanovenia § 178
Obchodného zákonníka.
B.
 
Právo účasti na rozhodovaní
 
o podstatných zmenách v
spoločnosti a na prístup
k informáciám.
1.
Stanovy a iné interné predpisy.
 
spĺňa
O znení stanov a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
 
2.
Vydávanie nových emisií.
spĺňa
O vydaní nových emisií cenných papierov, zvýšení základného
imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných
dlhopisov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou
hlasov prítomných akcionárov.
3.
Mimoriadne transakcie.
spĺňa
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí napr. schvaľovanie
zmlúv o prevode podniku alebo prevode časti podniku.
C.
 
Právo účasti a hlasovania na
valnom zhromaždení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
1.
Včasné informácie o valnom
zhromaždení, programe
a o záležitostiach, o ktorých sa
má na VZ rozhodovať.
spĺňa
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejnené v
denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové
správy a tiež v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia
 
o
konaní valného zhromaždenia v zmluvných štátoch Dohody o
Európskom hospodárskom priestore a na webovom sídle
spoločnosti www.ses.sk v lehote najmenej 30 dní pred konaním
valného zhromaždenia. Informácia o konaní valného
zhromaždenia je oznámená Burze a NBS.
 
Na webovom sídle sú súčasne zverejnené aj všetky dokumenty,
ktoré sú predmetom rokovania a informácie pre účasť
akcionárov na VZ. Do dokumentov, ktoré sú predmetom
rokovania valného zhromaždenia, môžu akcionári nahliadať aj
v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase uvedenom
v oznámení o konaní VZ. Každý akcionár má právo vyžiadať si
návrh zmien stanov, zoznam osôb, ktoré sú navrhnuté za člena
orgánu spoločnosti a iné dokumenty, ktoré sú predmetom
rokovania valného zhromaždenia a ich zaslanie na svoje náklady
a nebezpečenstvo.
2.
Postupy súvisiace s uplatňovaním
hlasovacích práv by nemali byť
prehnane zložité a nákladné:
 
spĺňa
Odmeňovanie vo forme akcií nie je aplikované.
 
I.
Zriadene kanály pre komunikáciu
a rozhodovanie s menšinovými a
zahraničnými akcionármi.
spĺňa
Ktorýkoľvek akcionár má právo komunikovať so spoločnosťou
a požadovať informácie, pričom kontaktnou osobou v rámci
spoločnosti je tajomník predstavenstva. Spoločnosť má pre
komunikáciu s akcionármi zriadenú mailovú schránku:
akcionar@ses.sk
 
II.
Zrušene prekážky pre účasť na
valných zhromaždeniach (zákaz
hlasovania pomocou zástupcu,
poplatky za hlasovanie, a pod.).
spĺňa
Spoločnosť nezaviedla žiadne prekážky pre účasť a hlasovanie
na valnom zhromaždení. Pre uľahčenie výkonu pravá akcionára
zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať sú prijate tieto
základné opatrenia:
- čas konania valného zhromaždenia je v pracovných dňoch a
v pracovných hodinách,
- na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať osobne alebo
po predložení splnomocnenia s úradné overeným podpisom
prostredníctvom zástupcu,
- nie sú zavedene poplatky za hlasovanie,
- hlasovanie prebieha tak, že na hlasovacom lístku akcionár
označí svoje rozhodnutie a tento hlasovací lístok následné
odovzdá orgánom valného zhromaždenia za účelom sčítania
hlasov.
III.
Existencia elektronického hlasovania v
neprítomnosti, vrátané elektronickej
distribúcie dokumentov a spoľahlivých
systémov pre potvrdenie hlasovania.
spĺňa
Spoločnosť neumožňuje účasť a hlasovanie akcionárov na
valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických
prostriedkov, a to vzhľadom na akcionársku štruktúru
spoločnosti. Na požiadanie akcionára sú mu materiály na valné
zhromaždenie zasielané aj elektronicky.
3.
 
Akcionári majú:
i.
Právo klásť otázky orgánom
spoločnosti a externému auditu
a dostať na ne odpovede.
spĺňa
Žiadnemu akcionárovi nie je odoprené právo klásť na valnom
zhromaždení otázky. Pri poskytovaní informácií predstavenstvo
dodržiava ustanovenia § 180 ods. 3, 4 Obch. zák.
ii.
Právo navrhovať body programu
a predkladať návrhy uznesení
prostredníctvom jasného a
jednoduchého postupu.
spĺňa
Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota
 
dosahuje
najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie
nimi určenej záležitosti na program rokovania valného
zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť
odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia
valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí
takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov o zaradenie
nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia
o konaní valného zhromaždenia uverejní predstavenstvo
doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom
ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie
valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním
valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť
určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia
len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti;
predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu
 
uverejniť najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia
vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá
hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia
najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
4. Podpora efektívnej účasti
akcionárov na rozhodnutiach
o nominácii, voľbe a odmenách
členov orgánov spoločnosti:
I.
Možnosť účasti na a hlasovania
akcionárov o nominácii členov
orgánov.
spĺňa
Voľba a odvolanie členov predstavenstva, dozornej rady a
výboru pre audit je v právomoci valného zhromaždenia.
Ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta alebo
odvolanie člena predstavenstva, dozornej rady a výboru pre
audit.
II.
Prístup akcionárov k dokumentom
týkajúcim sa hlasovania na valnom
zhromaždení.
spĺňa
Súčasne so zverejnením oznámenia o konaní valného
zhromaždenia, minimálne 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia, sú na webovom sídle spoločnosti
zverejnené aj dokumenty, ktoré majú byť prerokované na
valnom zhromaždení a tiež návrhy uznesení. Oznámenie o
konaní valného zhromaždenia je uverejňovaná rovnako aj v
periodickej celoštátnej tlači.
III.
Možnosť akcionárov informovať
o svojich názoroch ohľadom odmien
členov orgánov spoločnosti.
spĺňa
Akcionári majú možnosť na valnom zhromaždení vyjadriť svoj
názor na odmeňovanie členov orgánov spoločnosti a navrhovať
zmeny v tejto oblasti.
IV.
Schvaľovanie nefinančných systémov
odmeňovania (akcie a pod.)
akcionármi.
spĺňa
Odmeny vo forme akcií sa neposkytujú. Spoločnosť nemá
vytvorené žiadne mechanizmy zainteresovania zamestnancov na
kapitále emitenta. Prípadná zmena v tejto oblasti podlieha
súhlasu valného zhromaždenia.
V.
Zverejnenie odmien členov orgánov
spoločnosti a vyššieho manažmentu,
celkových vyplatených
 
a vysvetlenie
spojitosti medzi odmeňovaním
a výkonnosťou spoločnosti.
spĺňa
Odmeňovanie členov vyššieho manažmentu je dvojzložkové a
pozostáva so zmluvnej mesačnej mzdy a variabilnej ročnej zložky
mzdy. Vznik nároku na variabilnú zložku mzdy je závislý od
splnenia individuálnych cieľov člena vyššieho manažmentu,
 
od
výsledkov spoločnosti. Variabilné odmeňovanie vyššieho
manažmentu má za cieľ zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť
výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť sa rozhodla nezverejňovať
celkovú výšku vyplatených odmien členov vyššieho manažmentu
z dôvodu dôvernosti týchto informácií.
VI.
Schvaľovanie akýchkoľvek
podstatných zmien v systéme
odmeňovania akcionármi.
spĺňa
Schvaľovanie zmien v systéme odmeňovania členov
predstavenstva,
 
dozornej rady a výboru pre audit je v
právomoci valného zhromaždenia.
 
Účasť nezávislých členov orgánov
spoločnosti na nominačných postupoch.
-
Členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit volí
valné zhromaždenie z kandidátov navrhnutých akcionármi (s
výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami).
Zverejňovanie CV kandidátov a informácií
o ich iných funkciách v orgánoch
spoločnosti.
-
-------------
5. Umožnenie nediskriminačného
hlasovania akcionárov
v neprítomnosti:
I.
Hlasovanie na základe splnomocnenia
je vykonávané výhradne v súlade
s usmernením držiteľa splnomocnenia.
spĺňa
Podľa stanov spoločnosti akcionár môže vykonávať svoje práva
na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom
splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením
obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje
práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenia
musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.
II.
Zverejnenie hlasovania spojeného so
splnomocnením.
spĺňa
Akcionári sú informovaní o možnosti vykonávať svoje hlasovacie
práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom
zástupcu. Tieto informácie pre akcionára sú uvedené v oznámení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
o konaní valného zhromaždenia, ktorého súčasťou je aj vzor
splnomocnenia, ktoré je uverejnené v periodickej celoštátnej
tlači a na webovom sídle spoločnosti.
III.
Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak
bolo splnomocnenie udelené orgánom
spoločnosti alebo manažmentu
penzijných fondov.
-
-----------------------
6. Účasť na hlasovaní elektronickou
formou nediskriminačným
spôsobom
 
(ak spoločnosť takéto
hlasovanie umožňuje).
-
Spoločnosť neumožňuje účasť a hlasovanie akcionárov na
valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických
prostriedkov.
D.
 
Možnosť vzájomných konzultácií
akcionárov
I.
Rovnaké práva spojené s akciami
rovnakého druhu.
spĺňa
Spoločnosti nie je známa dohoda medzi majiteľmi cenných
papierov, ktorá upravuje obmedzenie hlasovacích práv .
II.
Majitelia cenných papierov s
osobitnými právami kontroly a opis
týchto práv
spĺňa
Majitelia akcií nemajú osobitné práva kontroly.
E.
 
Nediskriminačné zaobchádzanie
s akcionármi a transparentnosť
kapitálových štruktúr.
1. Rozhodnutia o kapitálovej
štruktúre v kompetencii riadiacich
orgánov, schvaľovanie akcionármi.
I.
Rovnaké práva spojené s akciami
rovnakého druhu
spĺňa
Hlasovacie právo akcionára sa určuje podľa menovitej hodnoty
jeho akcií, pričom na každé 1,00 EURO pripadá jeden hlas.
Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva (princíp
proporcionality). Spoločnosť vydala akcie len jedného druhu
(kmeňové).
II.
Informácie pre investorov o právach
spojených s akciami pred nákupom
akcií.
spĺňa
Spoločnosť v roku 2021 neemitovala žiadne akcie ani iné
finančné nástroje.
III.
Zmeny v ekonomických a hlasovacích
právach schvaľované kvalifikovanou
väčšinou hlasov tej skupiny
akcionárov, ktorej sa zmena týka.
spĺňa
Spoločnosť vydala akcie len jedného druhu (kmeňové).
Akékoľvek zmeny v ekonomických a hlasovacích právach
naviazané na vlastníctvo akcie musia byť schválené valným
zhromaždením.
2. Zverejňovanie kapitálových
štruktúr a dohôd o prevzatí.
spĺňa
Základné imanie spoločnosti je tvorené súhrnom menovitých
hodnôt všetkých akcií. Základné imanie spoločnosti
 
tvoria tri
emisie kmeňových akcií:
 
SES01
 
v počte 1.565.345 kusov kmeňových akcií na doručiteľa,
ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené
všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými
akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR. Akcie sú
prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.
 
SES02
 
v počte 1.452.344 kusov kmeňových akcií na doručiteľa,
ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené
všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými
akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 1,-EUR. Akcie sú
prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.
SES03
 
v počte 24.009.090 kusov kmeňových akcií na doručiteľa
v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré
sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá
hodnota jednej akcie je 1,- EUR.
F.
 
Transakcie spriaznených osôb
schvaľované a vykonávané tak,
aby sa zabezpečil primeraný
manažment konfliktu záujmov a
ochrana záujmov spoločnosti
a jej akcionárov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
1.
 
Riešenie konfliktu záujmov v
rámci transakcií spriaznených
osôb.
I.
Vytvorenie efektívneho systému na
určenie transakcií spriaznených osôb
nespĺňa
Spoločnosť nemá zavedený takýto systém.
II.
Vytvorenie postupov na schválenie
transakcií spriaznených osôb, ktoré
umožnia minimalizovať ich
negatívny dosah.
nespĺňa
Spoločnosť nemá vytvorené takéto postupy.
2.
 
Členovia orgánov spoločnosti a
vyšší manažment sprístupňujú
informácie o tom, či majú priamy
alebo nepriamy záujem na
ktorejkoľvek transakcii alebo
záležitosti, ktorá sa priamo
dotýka spoločnosti.
spĺňa
Členovia orgánov pri vykonávaní svojej funkcie nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
V prípade priznania významného
osobného záujmu sa osoba v konflikte
záujmov nezúčastňuje na rozhodovaní,
ktoré sa danej transakcie alebo
záležitosti týka.
spĺňa
Členovia orgánov pri vykonávaní svojej funkcie nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
G. Ochrana minoritných akcionárov
pred nekalým konaním
akcionárov s kontrolným
vplyvom, vrátane účinných
prostriedkov nápravy.
1.
Lojálnosť členov orgánov voči
spoločnosti a všetkým akcionárom.
spĺňa
Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju pôsobnosť v
súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov. Pri
vykonávaní svojej funkcie nesmú uprednostňovať svoje záujmy,
záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami spoločnosti.
2.
Zákaz poškodzujúceho obchodovania
na vlastný účet. V prípade
obchodovania v rámci skupiny -
kompenzácia transakcií v prospech
inej spoločnosti v skupine získaním
zodpovedajúcej výhody.
spĺňa
Obchody v rámci skupiny sa robia vždy za primerané
protiplnenie.
3.
Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie
v prípade ukončenia verejného
obchodovania spoločnosti.
spĺňa
Spoločnosť nerozhodla o ukončení verejného obchodovania
spoločnosti.
H. Efektívne a transparentné
možnosti získania kontroly nad
spoločnosťou.
1.
 
Prevzatie spoločnosti, zlúčenia,
splynutia, predaj významnej časti
podniku a iné mimoriadne
transakcie za transparentné ceny
a
 
za spravodlivých podmienok
chrániac práva všetkých
akcionárov.
spĺňa
V roku 2021 nedošlo k žiadnej z popisovaných transakcií.
2.
 
Nástroje na ochranu proti
prevzatiu spoločnosti nepoužívať
na ochranu manažmentu a
orgánov spoločnosti pred
zodpovednosťou.
spĺňa
Spoločnosť nemá zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu
proti prevzatiu spoločnosti.
3.
 
Informácie o existencii
potenciálnych obranných
nástrojoch v spoločnosti.
spĺňa
V spoločnosti nie sú zriadené takéto ochranné nástroje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA
A.
 
Spoločnosť vykonávajúca činnosť
inštitucionálneho investora
nakladajúca so zverenými
prostriedkami zverejňuje svoju
politiku správy spoločností.
spĺňa /
nespĺňa
spôsob splnenia / dôvody nesplnenia
(stručný popis)
1.
Spoločnosť zverejňuje postupy
a stratégie správy spoločností,
v ktorých drží podiely.
spĺňa
Informácia o podieloch v iných spoločnostiach je zverejnená
v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti. V roku 2021
spoločnosť nezaložila žiadnu dcérsku spoločnosť.
2.
Spoločnosť zverejňuje postupy
a stratégie pre uplatňovanie
hlasovacích práv.
spĺňa
Informácia o výške podielov a v iných spoločnostiach je
zverejnená v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti.
Zverejňovanie postupov a stratégií pre
výkon hlasovacích práv a správu
spoločností je možné vykonávať priamo na
požiadanie subjektu alebo úplným
zverejnením, najmä ak sa jedná
o spoločnosti vykonávajúce investície ako
hlavnú podnikateľskú činnosť (fondy,
investičné spoločnosti).
neuplatňuje
sa
 
Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.
B.
 
Spoločnosť vykonávajúca činnosť
sprostredkovateľa koná v súlade
s usmerneniami skutočného
vlastníka.
neuplatňuje
 
sa
1.
 
Sprostredkovateľ nevykonáva
hlasovacie práva pokiaľ na to
nedostal vyslovený príkaz od
vlastníka akcií.
neuplatňuje
 
sa
-----------------
2.
 
Spoločnosť neobmedzuje právo
akcionárov na priamy výkon
hlasovacích práv alebo výkon
prostredníctvom
sprostredkovateľa.
neuplatňuje
 
sa
------------------
3.
 
Spoločnosť informuje o konaní
valného zhromaždenia tak, aby
nepriamo neobmedzovala
akcionárov v možnosti zvoliť si
priamu alebo sprostredkovanú
formu výkonu hlasovacích práv.
neuplatňuje
 
sa
------------------
Tento princíp sa nevzťahuje na výkon
práv správcami fondov alebo inými
osobami na základe osobitného poverenia
neuplatňuje
 
sa
------------------
C.
 
Spoločnosť vykonávajúca činnosť
inštitucionálneho investora
zverejňuje potenciálne konflikty
záujmov, ktoré môžu pri jej
činnosti vzniknúť a spôsob ich
riešenia.
1.
 
Spoločnosť má vnútorné postupy
na monitoring a identifikáciu,
riešenie a zverejňovanie alebo
individuálne oznamovanie
konfliktu záujmov.
neuplatňuje
 
sa
Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.
D.
 
Spoločnosť zakazuje vykonávanie
obchodov s využitím dôverných
informácií alebo na základe
manipulácie trhu.
1.
Spoločnosť má prijaté vnútorné
postupy zakazujúce
spĺňa
Spoločnosť dbá o dodržiavanie nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
zamestnancom a samotnej
spoločnosti vykonávať obchody s
využitím dôverných informácií
alebo s využitím manipulácie s
trhom.
zneužívaní trhu.
2.
Spoločnosť má vnútorné postupy
na monitoring a presadzovanie
zákazu zneužitia dôverných
informácií alebo manipuláciu s
trhom.
spĺňa
Spoločnosť dbá o dodržiavanie nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o
zneužívaní trhu.
E.
 
Spoločnosť zverejňuje rozhodné
právo, ktorým sa spravuje výkon
práv spojených s jej akciami
alebo inými ňou emitovanými
finančnými nástrojmi pokiaľ sú
emitované v inom štáte ako štáte
jej sídla.
spĺňa
Akcie spoločnosti sú emitované v štáte sídla spoločnosti.
III. PRINCÍP:
 
ÚLOHA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ
spĺňa /
nespĺňa
spôsob splnenia / dôvody nesplnenia
(stručný popis)
I.
Význam zainteresovaných strán pre
spoločnosť.
Spoločnosť podporuje spoluprácu medzi jednotlivými
zainteresovanými stranami – akcionármi, zamestnancami,
klientmi, dodávateľmi a veriteľmi. Záujmy zainteresovaných
strán sú zohľadňované pri obchodom plánovaní.
A.
Rešpektovanie práv
zainteresovaných strán
Akceptovanie širších záujmov na lokálnej
úrovni.
---
---------------
Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod a
ľudské práva.
---
---------------
Dodržiavanie Smernice OECD pre
nadnárodné spoločnosti.
---
---------------
B.
Možnosti efektívnej ochrany práv
zainteresovaných strán.
spĺňa
Zainteresované strany môžu svoje práva chrániť viacerými
postupmi, najmä však využitím inštitútu oznamovania podnetov
protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 307/2014 Z.z., alebo
prostredníctvom odborovej organizácie. Spoločnosť uzatvára
s odborovými organizáciami Kolektívnu
 
zmluvu, ktorá upravuje aj
ochranu práv zamestnancov.
C.
Účasť zamestnancov v orgánoch
spoločnosti
spĺňa
V zmysle stanov spoločnosti jedna tretina členov dozornej rady
je volená zamestnancami spoločnosti.
I.
Dodržiavanie nezávislosti správy
dôchodkových fondov od manažmentu
spoločnosti.
---
---------------
D.
Právo na prístup k informáciám.
spĺňa
Informácie sú pre všetkých verejne dostupné na webovom sídle
spoločnosti
 
, v Obchodnom vestníku SR, zbierke
listín Okresného súdu Nitra.
E.
Princíp
„dodržuj alebo vysvetli“.
spĺňa
Spoločnosť zabezpečuje pravidelný prístup k informáciám pre
zainteresované strany, a to v rozsahu primeranom postaveniu
tej-ktorej stane. Členovia orgánov spoločnosti, vyšší manažment
a kontrolné pracovné pozície (vykonávajúce funkcie riadenia
rizík, súladu s predpismi a vnútorného auditu) majú
neobmedzený prístup ku všetkým informáciám spoločnosti.
I.
Zverejňovanie
Vyhlásenia
 
vo výročnej
správe.
spĺňa
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu je súčasťou ročnej
a polročnej finančnej správy spoločnosti.
II.
Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní
spĺňa
Odchýlky od odporúčaní Kódexu sú uvedené v tomto Vyhlásení,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
Kódexu.
spolu so zdôvodnením.
F.
Ochrana veriteľov
I.
Riešenie integrity funkcionárov
spoločnosti.
spĺňa
V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie
podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 307/2014
Z.z. Spoločnosť má určenú zodpovednú osobu v priamej
podriadenosti predstavenstva s neobmedzeným prístupom ku
všetkých orgánom spoločnosti, čím je zabezpečená jeho
nezávislosť. Je zaručená anonymita oznamovateľa prešetrovania
podaní, ochrana oznamovateľa a nestranné prešetrenie jeho
podnetu.
„Due diligence“ pre oblasť ľudských práv -
vrátane pracovných práv (labour rights),
práva spotrebiteľov (consumer rights),
práva na kvalitné životné prostredie
(environmental rights) a protikorupčných
práva (anti-corruption rights).
spĺňa
V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie
podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 307/2014
Z.z. Spoločnosť uplatňuje politiku integrovaného systému
manažérstva, do ktorej spadá aj systém environmentálneho
manažérstva. Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva
kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 a systém
environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO
14001:2004 v rámci ktorých prebiehajú interné audity so
zameraním na kontrolu dodržiavania požiadaviek vyššie
citovaných noriem.
G.
 
Ochrana veriteľov.
I.
Konanie v záujme veriteľov v
prípadoch kreditných rizík.
spĺňa
Ochrana veriteľov spoločnosti je individuálne upravená vo
vzájomných zmluvných dokumentoch a v príslušných
 
právnych
predpisoch. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím
majetkom.
IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ
A.
Minimálne požiadavky na
zverejňovanie
spĺňa /
nespĺňa
spôsob splnenia / dôvody nesplnenia
(stručný popis)
1.
Auditovaná účtovná závierka
dokumentujúca finančnú výkonnosť a
finančnú situáciu spoločnosti.
spĺňa
Účtovná závierka, ktoré je zároveň súčasťou výročnej správy, je
zverejňovaná na webovom sídle spoločnosti
 
2.
Ciele spoločnosti a nefinančné
informácie vrátane podnikateľskej
etiky, ako aj environmentálnych a
iných záväzkov spoločnosti.
spĺňa
Popis širších cieľov a informácie sú zverejňované ako súčasť
výročnej správy.
 
3.
Informácie o štruktúre vlastného
imania, kvalifikovanej účasti
 
a
osobitnej kontrole:
 
spĺňa
Základné imanie spoločnosti tvoria tri emisie kmeňových akcií:
 
SES01
 
v počte 1.565.345 kusov kmeňových akcií na doručiteľa,
ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené
všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými
akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR. Akcie sú
prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.
 
SES02
 
v počte 1.452.344 kusov kmeňových akcií na doručiteľa,
ktoré sú vydané v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené
všetky práva, ktoré sú podľa zákona spojené s kmeňovými
akciami. Menovitá hodnota jednej akcie je 1,-EUR. Akcie sú
prijaté na obchodovanie na kótovaný hlavný trh BCPB, a.s.
SES03
 
v počte 24.009.090 kusov kmeňových akcií na doručiteľa
v zaknihovanej podobe. S akciami sú spojené všetky práva, ktoré
sú podľa zákona spojené s kmeňovými akciami. Menovitá
hodnota jednej akcie je 1,- EUR.
i.
 
Informácie o vlastníkoch spoločnosti,
osobách s kvalifikovanou účasťou a
osobách s právom osobitnej kontroly
a veľkosti ich hlasovacích práv.
spĺňa
EP Industries, a.s., Pařížská 130/26, Praha 1 s podielom 89,83%
Segfield investments limited, Nicosia, Cyprus s podielom 9,46%
Ostatne právnické a fyzické osoby s podielom 0,71%
Informácie o štruktúre skupiny, ak je
súčasťou takejto skupiny.
spĺňa
Hlavný akcionár je spoločnosť EP Industries, a.s. s podielom
89,83%. Skupina EP Industries
 
zahrnuje spoločnosti, ktoré
pôsobia v segmentoch energetického strojárenstva, dopravnej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
infraštruktúry,
 
automobilového priemyslu a odpadového
hospodárstva.
Informácie o vlastníctve akcií spoločnosti
členmi predstavenstva alebo dozornej
rady spoločnosti alebo zamestnancami
vyššieho manažmentu a ich hlasovacích
právach.
spĺňa
Žiadny s členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu
 
nie
je držiteľom akcií spoločnosti.
ii.
 
Informácie o
 
konečných užívateľoch
výhod spoločnosti a ich hlasovacích
právach.
spĺňa
Spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora v
zhode so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre
zistenie konečných užívateľov výhod viď.
 
.
4.
Informácie o odmeňovaní v
spoločnosti:
spĺňa
Informácie pre zamestnancov spoločnosti sú zverejnené na
intranete spoločnosti a vývesných tabulách v areáli spoločnosti.
Zamestnanci sú informovaní o predpísaných záležitostiach
priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov
v zákonom stanovených lehotách.
 
I.
Informácie o
 
odmeňovaní členov
predstavenstva, dozornej rady a
zamestnancov výkonného
manažmentu.
spĺňa
Valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov
orgánov spoločnosti. Odmeňovanie členov výkonného
manažmentu je v kompetencii predsedu predstavenstva.
II.
Informácie o
 
pláne odmeňovania v
nasledujúcom roku, resp. rokoch
spolu s informáciou o odmenách v
predchádzajúcom roku.
spĺňa
Spoločnosť neplánuje zavádzať žiadne zmeny v systéme
odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zamestnancov
výkonného manažmentu.
III.
Informácie o pevných a pohyblivých
zložkách odmien, podmienkach
odkladu výplaty a nepriznania odmeny
a
 
informácie o podmienkach výplaty
odmeny v spojitosti s dosahovaním
cieľov a
 
výkonnosťou spoločnosti.
spĺňa
Systém odmeňovania zamestnancov výkonného manažmentu je
popísaný v časti I, C, 4, v tohto Vyhlásenia.
5.
Informácie o členoch orgánov
spoločnosti a zamestnancoch
výkonného manažmentu
spoločnosti najmä:
 
spĺňa
Ing. Martin Paštika, MBA,
 
predseda
do 30.9.2021
Ing. Lukáš Křítek, predseda od 1.10.2021
Ing. Robert Bundil, člen
 
Ing. Mirek Topolánek,
 
člen
Mgr.
 
Milan Války, člen do 31.10.2021
Ing. Dalibor Cucor, člen do 31.10.2021
Mgr.
 
Ing Mária Vrábelová,
 
člen od 1.11.2021
Dozorná rada:
Mgr.
 
Ing. Jiří Nováček, predseda
 
Mgr.
 
Hana Krejčí, PhD.
Mgr.
 
Otília Švecová
Výbor pre audit:
Ing. Mária Dubnická, predseda
 
JUDr. Zuzana Bartová, člen
 
JUDr. Linda Lúčanská od 27.6.2019
I.
Informácie o kvalifikácií a
skúsenostiach.
 
spĺňa
Ing. Martin Paštika, MBA,
 
predseda predstavenstva do
30.9.2021
Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú, obor kvasná
chémia a biotechnológia. V roku 2002 úspešne ukončil štúdium
česko-nemeckého programu MBA na Praque International
Business School.
 
Hlavnú časť manažérskej kariéry prežil v skupine Expandia, kde
v uplynulých rokoch pôsobil postupne ako obchodný riaditeľ
nábytkárskej firmy Jitona Soběslav a generálny riaditeľ textiliek
Vigona a.s. a Vlnap a.s. Od roku 2005
 
zastával pozíciu
generálneho riaditeľa v spoločnosti Vodovody a kanalizace Jižní
Čechy, kde úspešne uskutočnil reštrukturalizačný projekt v tejto
 
 
 
 
 
 
21
šiestej najväčšej vodárenskej spoločnosti v Čechách.
Do spoločnosti J&T Investment Advisors nastúpil v júni 2006,
pričom s touto finančnou skupinou projektovo spolupracoval už
od roku 2003.
 
Od roku 2006 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu
predstavenstva spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s., súčasne pôsobí v orgánoch dcérskych
a pridružených spoločností skupiny SES.
Ing. Lukáš Křítek, predseda predstavenstva od
1.10.2021
Vzdelanie: České vysoké učení technické v Prahe
Kariéra: V období 2008–2011 – vedúci odboru údržby a obnovy
spoločnosti PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.
V období 2011–2020 – generálny riaditeľ spoločnosti
 
TERMONTA
PRAHA a. s.
Od roku 2016 – doteraz – generálny riaditeľ spoločnosti
ENERGETICKÉ OPRAVNY a. s. (od roku 2015 predseda
predstavenstva)
Od roku 2019 - doteraz – predseda predstavenstva spoločnosti
FINTHERM a. s.
Od 1. 10. 2021 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
SES a. s.
Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva
Vyštudoval Ekonomickú fakultu VŠB-TU v Ostrave. Po ukončení
štúdia absolvoval ročnú pracovnú stáž v Juhoafrickej republike,
kde sa podieľal na vzdelávacích projektoch pre znevýhodňované
skupiny obyvateľstva. Po návrate do Českej republiky pracoval
dva roky v oblasti výskumu trhu. Od roku 2001 až do nástupu
do J&T pôsobil v spoločnostiach zameriavajúcich sa na
poradenstvo v oblasti efektivity riadenia a produktivity práce, v
spoločnosti Van Bueren, Muth & Partner na pozícii konzultant a v
spoločnosti IMPAC na pozícii Project Director.
 
Ing. Robert Bundil pracoval od júna 2005 v spoločnosti J&T
Investment Advisors na pozícii Controlling Manager.
 
Od októbra 2006 pracoval v spoločnosti SES a.s. Tlmače na
pozícii Riaditeľa pre stratégiu a interný audit. Od apríla 2008 do
mája 2009 zastával pozíciu finančného riaditeľa SES a.s.
 
a od
mája 2009 do decembra 2012 opäť pozíciu Riaditeľa pre
stratégiu a interný audit SES a.s.
Od apríla 2008 pôsobí vo funkcii člena predstavenstva SES a.s.,
pôsobil aj v orgánoch niektorých dcérskych a pridružených
spoločností skupiny SES.
Mgr. Milan Války, člen predstavenstva do 31.10.2021
Ukončené vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta
managementu,
 
získanie certifikátu ACCA, DipIFR a CFA.
Profesionálna kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v
spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu
po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 zástupca
riaditeľa a vedúci oddelenia v rámci interného auditu
 
vo VUB
banke. Od júla 2006 pozícia audit managera na finančných
trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna
pôsobil v oblasti private equity, od októbra 2007 -Penta
Investments -investičný manager, od júla 2008 -investment
analyst -Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine
 
Erste Bank vo
Viedni. Od 1.6.2009 finančný riaditeľ SES a.s.
Od 27.4.2010 člen predstavenstva SES a.s.
Ing. Dalibor Cucor, člen predstavenstva do 31.10.2021
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,
Strojnícku fakultu, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná
technika.
 
Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu
kotlov.
 
 
 
 
 
 
 
22
Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier,
neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja.
 
V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej
skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 zastáva pozíciu obchodného riaditeľa SES a.s.
Od 23.9.2010 člen predstavenstva SES a.s.
Ing. Mirek Topolánek, člen predstavenstva
Vyštudoval Strojnícku fakultu Vysokého učenia technického v
Brne. Pracoval ako projektant v OKD. V rokoch 1987–1991
pracoval ako vedúci projektant v Energoprojekt Praha. V roku
1991 spoluzaložil a riadil obchodnú spoločnosť VAE, spol. s r. o.,
ktorá sa zaoberala energetickými projektami, od roku 1996 VAE
a.s. V rokoch 1994–2003 bol aktívny v ďalších významných
firmách pôsobiacich prevažne v ostravskom regióne. V roku 1996
bol zvolený ako senátor za ODS, v 2002 bol zvolený za predsedu
ODS. V rokoch 2006–2009 bol predsedom vlády ČR. V súčasnosti
podniká a je manažérom v rôznych spoločnostiach.
Od 20.11.2020 člen predstavenstva SES a.s.
Mgr. Ing. Mária Vrábelová, člen představenstva
 
o od
1.11.2021
Vyštudovala Právnickú fakultu MU v Brne a Fakultu
environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene. Od
septembra roku 2003 nastúpila do spoločnosti SES a.s. Tlmače
kde pracovala na pozícii interného právnika.
 
Od roku 2013
pracuje ako Vedúca právneho oddelenia v spoločnosti
 
SES
ENERGY,
 
a.s.. Od marca 2015, v rámci spoločnosti SES ENERGY,
a.s.,
 
mení pozíciu a pracuje ako Manažér predaja a realizácie.
Od decembra 2018 bola menovaná do funkcii riaditeľa
spoločnosti a pôsobí v predstavenstve spoločnosti ako jej
predseda. Od novembra 2011 pôsobí v spoločnosti SES a.s.
Tlmače ako člen predstavenstva.
Mgr. Ing. Jiří Nováček, predseda dozornej rady
V roku 2003 absolvoval Fakultu medzinárodných vzťahov na
Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 2006 absolvoval
Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe.
V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Univerzity v Utrechte v
Holandsku akademický stupeň LL.M. (Master of Laws).
V rokoch 1999 - 2003 pôsobil v Snemovni reprezentantov v
Českom parlamente.
V rokoch 2003 - 2004 pracoval ako advokát v spoločnosti DLA
Piper. V rokoch 2004 - 2005 pôsobil v Českej komisii pre cenné
papiere a ďalšie dva roky v Českej národnej banke. V roku 2007
vykonával advokátsku činnosť v spoločnosti Havel & Holásek a
následne pracoval v spoločnosti Procter & Gamble na ústredí pre
južnú časť regiónu strednej Európy v Maďarsku.
Od roku 2008 pracuje v spoločnosti EP Investment Advisors,
s.r.o.
 
Od roku 2012 je členom predstavenstva EP Industries, a.s.
Od 19. novembra 2013 je členom predstavenstva SPP.
Od 01.08.2018
 
predseda dozornej rady SES a.s.
Mgr. Hana Krejčí , PhD., člen dozornej rady
 
V roku 1996 absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, v roku 2002 obhájila dizertačnú prácu na
CERGE, Univerzita Karlova. Postgraduálny študijný pobyt na
University College London, zameraný na oblasť teórie hier.
Od
r.
2007 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors, s.r.o.
ako controlling manažér. Pred tím pracovala od roku 2001 v
Citibank Praha, vo funkcii analytika trhových rizík, neskôr vedúca
oddelenia produktovej kontroly. V Citigroup Global Markets Ltd v
Londýne viedla tým kontroly obchodných produktov pre
rozvíjajúce sa trhy a podieľala sa na koordinácii produktovej
kontroly v CEEMEA štátoch.
 
Od 01.08.2018 predseda dozornej rady SES a.s.
 
 
 
 
 
 
23
Mgr. Otília Švecová, člen dozornej rady
Stredná priemyselná škola strojnícka Levice a
 
Dubnický
technologický inštitút
 
Do SES a.s. nastúpila v r.1982 po skončení
 
Strednej
priemyselnej školy strojníckej ako praktikant. Pôsobila na
Technickom úseku ako konštruktér,
 
na oddelení
 
Výpočtov a
Projekcii kotlov a kotolní.
 
V súčasnosti pracuje na oddelení
 
Realizácie projektov ako
projektant.
Zastáva funkciu predsedníčky ZO ECHOZ.
Od 28.2.2018 člen dozornej rady SES a.s. volený
zamestnancami.
Ing. Mária Dubnická, predseda výboru pre audit
Vyštudovala
 
Ekonomickú univerzitu, Fakulta podnikového
manažmentu v Bratislave
Profesionálna kariéra: Investičná a rozvojová banka (OTP), a.s.
ústredie, Bratislava úverové oddelenie, referent pre finančné
výkazy pre materskú spoločnosť, ING Bank, Amsterdam –
príprava celého balíka finančných reportov banky, VÚB, a.s.,
Audit, metodika a analýzy, oddelenie Metodiky účtovníctva
a podpory informačných systémov, IFRS manažér.
 
Satisfaction
D, s.r.o.
 
Manažér jazykovej školy, riadenie a kontrola účtovníctva
a výkazníctva. Ostatné skúsenosti: Členka Asociácie bánk –
Výbor pre bankové účtovníctvo, Členka Asociácie bánk –
pracovná skupina pre implementáciu IFRS na Slovensku,
Nezávislá členka Audítorského výboru Istrobanka, a.s.
Od 27.4.2010 je členom výboru pre audit SES a.s.
JUDr. Zuzana Bartová, člen výboru pre audit
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v
Bratislave.
 
Po absolvovaní PF UK pracovala v advokátskej kancelárii v českej
republike a v súčasnosti je advokátkou v advokátskej spoločnosti
Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o. Profesne sa venuje
predovšetkým právu obchodných spoločností a právu cenných
papierov s dôrazom na jeho komparáciu s právnou úpravou
Českej republiky a k týmto oblastiam pravidelne odborne
publikuje v SR a ČR. K vybraným témam vykonáva lektorskú
činnosť pre odbornú verejnosť.
Je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného
práva, napr. Obchodný zákonník – komentár (C. H. Beck),
Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (vedúca autorského
kolektívu JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.,
 
Verlag Dashofer
vydavateľstvo), Akciová spoločnosť (vedúci autorského kolektívu
Prof. JUDr.
 
Pavol Kubíček CSc., Verlag Dashofer vydavateľstvo) a
Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania (vedúci autorského
kolektívu JUDr. Alexander Škrinár CSc.).
 
Od 28.6.2018 člen výboru pre audit SES a.s.
JUDr. Linda Lúčanská , člen výboru pre audit
V roku 2007 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, kde jej bol neskôr udelený aj titul
doktor práv. V roku 2018 ukončila postgraduálne štúdium na
Inštitúte medzinárodných vzťahov, PF UK.
 
Po absolvovaní PF UPJŠ pracovala do roku 2010 v advokátskej
kancelárii v Bratislave, kde sa zameriavala najmä na obchodné
právo, právo obchodných spoločností, právo duševného
vlastníctva, nekalú súťaž a pracovné právo.
 
V rokoch 2011 až 2013 pôsobila v spoločnosti SLOVENSKÉ
ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače („SES“) ako podnikový
právnik. Od roku 2014 do súčasnosti pôsobí v spoločnosti
 
SES
a.s. ako vedúca sekcie Právne služby.
 
Od 27.6.2019
 
člen výboru pre audit SES a.s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
II.
Informácie o spôsobe a podmienkach
výberu osoby.
spĺňa
Kandidátov na člena predstavenstva,
 
dozornej rady a člena
výboru pre audit môže navrhnúť ktorýkoľvek akcionár
spoločnosti. Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný
 
a
odborne spôsobilý, pričom členovia predstavenstva a vyšší
manažment musia mať primeranú kvalifikáciu, skúsenosti
a znalosti.
III.
Informácie o vlastníctve akcií alebo
iných finančných nástrojov
emitovaných spoločnosťou alebo
opciách na nákup takýchto finančných
nástrojov.
spĺňa
Žiadny člen predstavenstva, dozornej rady spoločnosti a vyššieho
manažmentu nevlastní akcie spoločnosti.
 
IV.
Členstvo v orgánoch iných spoločností
alebo zastávaní výkonných funkcií
v
 
iných spoločnostiach.
spĺňa
Predstavenstvo:
Ing. Martin Paštika, MBA,
 
predseda predstavenstva do
30.9.2021
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
žiadne
Ing. Lukáš Kŕítek,
 
predseda predstavenstva od 1.10.2021
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
SES ENERGY, a.s.,
 
člen predstavenstva od 17.12.2018
 
Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
SES ENERGY, a.s.,
 
člen dozornej rady od 30.01.2016
 
Mgr.
 
Milan Války, člen predstavenstva do 31.10.2021
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
SES INSPEKT, s.r.o.
 
,
 
konateľ od 25.08.2009
Ing. Dalibor Cucor, člen predstavenstva do 31.10.2021
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
žiadne
Mgr.
 
Ing. Mária Vrábelová, člen predstavenstva od 1.11.2021
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
SES ENERGY, a.s.,
 
predstavenstva od 17.12.2018
 
Dozorná rada:
Mgr.
 
Ing. Jiří Nováček, predseda dozornej rady
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
člen predstavenstva EP
Industries, a.s., -majoritný akcionár, podpredseda
 
predstavenstva SES ENERGY,
 
a.s.
Mgr.
 
Hana Krejčí , PhD., člen dozornej rady
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
člen predstavenstva EP
Industries, a.s., -majoritný akcionár, člen predstavenstva SES
ENERGY,
 
a.s.
Mgr.
 
Otília Švecová, člen dozornej rady od 28.2.2018
 
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
zamestnanec spoločnosti
Výbor pre audit:
Ing. Mária Dubnická, predseda výboru pre audit
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
žiadne
JUDr. Zuzana Bartová, výboru pre audit člen od 28.6.2018
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
žiadne
JUDr. Linda Lúčanská , člen výboru pre audit
 
od 27.6.2019
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
 
vedúca sekcie Právne
služby SES a.s.
 
do 31.1.2022
 
V.
Informácia o
 
skutočnosti, či je takýto
člen orgánu spoločnosti alebo člen
výkonného manažmentu spoločnosti
považovaný za nezávislého.
spĺňa
Členovia výboru pre audit sú považovaní za nezávislých, keďže
nie sú prepojení so spoločnosťou. Ostatní členovia orgánov
spoločnosti sú závislí, a to vzhľadom na to, že sú zároveň v
pracovnom pomere v spoločnosti.
6.
 
Transakcie spriaznených osôb.
I.
Informácie o
 
transakciách so
spriaznenými osobami a ich závažnosti
a podmienkach.
spĺňa
Transakcie so spriaznenými stranami nie sú podmienkami odlišné
od transakcií s inými stranami.
II.
Informácie o
 
transakciách so
spriaznenými osobami sú
uverejňované nepretržite s výnimkou
opakujúcich sa transakcií
za bežných trhových podmienok,
zverejňovaných v pravidelných
správach.
spĺňa
Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych
predpisov najmä v účtovných závierkach. Tieto sú prístupné
 
na
svojej webovej stránke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
7.
 
Rizikové faktory:
I.
Informácie o
 
predvídateľných rizikách
v závislosti od oblasti podnikateľskej
činnosti spoločnosti.
spĺňa
Spoločnosť pravidelne na svojej webovej stránke zverejňuje
finančné
 
správy a informácie o významných kontraktoch.
II.
Informácie o
 
predvídateľných rizikách
spojených s
 
lokalitami, v ktorých
spoločnosť pôsobí, so závislosťou
od
 
komodít, surovín alebo
odberateľov a
 
klientov, rizikách
finančného trhu, najmä úrokových
a menových rizikách, rizikách
derivátových a
 
podsúvahových
transakciách, rizikách obchodnej
stratégie a
 
environmentálnych
rizikách.
spĺňa
Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v rozsahu podľa právnych
predpisov najmä v účtovných závierkách. Tieto sú prístupné na
svojej webovej stránke.
8.
 
Záležitosti týkajúce sa
zamestnancov a iných
záujmových skupín spoločnosti.
spĺňa
V spoločnosti pôsobia tri odborové organizácie.
Jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami.
9.
 
Zloženie a
 
činnosť
 
orgánov
spoločnosti a stratégia v oblasti
správy a riadenia spoločností.
I.
Informácia o vnútornom usporiadaní,
zložení a činnosti orgánov spoločnosti.
spĺňa
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Ďalšími
orgánmi spoločnosti sú predstavenstvo a dozorná rada.
Vzájomné vzťahy orgánov spoločnosti sú popísané v stanovách
spoločnosti.
II.
Informácia o stratégií v oblasti správy,
vrátane zverejnenia kódexu správy,
ktorým sa spoločnosť riadi a spôsobe
jeho implementácie.
spĺňa
Spoločnosť prijala tento Kódex. Kódex je zverejnený na
www.cecga.org.
III.
Informácia o rozdelení právomocí
medzi orgány spoločnosti a členov
vyššieho manažmentu spoločnosti.
spĺňa
Rozdelenie právomoci medzi orgány spoločnosti je definované v
stanovách spoločnosti a štatúte predstavenstva.
Spoločnosť zverejňuje stanovy,
zakladajúce listiny orgánov a výborov
spoločnosti.
spĺňa
Každý návrh zmeny stanov je zverejňovaný na webovom sídle
spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
B.
Spoločnosť zverejňuje informácie
v súlade s platnými požiadavkami
a štandardmi účtovníctva
a finančného a nefinančného
výkazníctva.
spĺňa
C.
Audit spoločnosti vykonáva
nezávislá, kompetentná
a kvalifikovaná audítorská
spoločnosť.
I.
Spoločnosť má zriadený Výbor pre
audit, ktorý dohliada na vykonávanie
interného a externého auditu.
spĺňa
Výbor pre audit bol zriadený rozhodnutím valného zhromaždenia
dňa 10.12.2008.
II.
Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre
minimalizáciu konfliktu záujmov pri
výkone externého auditu.
spĺňa
Audítora povereného overením účtovnej závierky schvaľuje valné
zhromaždenie spoločnosti na základe odporučenia výboru
 
pre
audit vždy na konkrétny kalendárny rok. Pre výkon štatutárneho
auditu za rok 2021 podľa medzinárodných účtovných
 
predpisov
v súlade s Medzinárodnými
 
audítorskými štandardami ISA pre
rok 2021 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti audítorskú
spoločnosť: Deloitte Audit s.r.o., Bratislava
 
.
Spoločnosť zverejňuje opatrenia na
zvýšenie nezávislosti externého auditu
napr. zákaz alebo obmedzenie
vykonávania neaudítorských služieb
externým audítorom, zverejňovanie
platieb za neaudítorské služby,
Spoločnosť
 
zverejňuje tieto informácie v rozsahu a podľa
právnych predpisov najmä v účtovných
 
závierkach. Konflikt
záujmov je riešený priamo v zmluvách s audítorom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
uplatňovanie pravidelnej rotácie
audítorov, pevné funkčné obdobie, zákaz
zdieľaných auditov alebo zamestnávania
audítorov počas určitého obdobia.
D.
Zodpovednosť audítora
akcionárom
Za dobrú prax sa považuje, ak externého
audítora určuje priamo valné
zhromaždenie spoločnosti.
spĺňa
Audítora povereného overením účtovnej závierky schvaľuje valné
zhromaždenie spoločnosti na základe doporučenia výboru
 
pre
audit vždy na konkrétny kalendárny rok.
E.
Prístup akcionárov a záujmových
skupín k informáciám v rovnakom
čase a rozsahu
spĺňa
I.
Prístup k relevantným informáciám
o spoločnosti nie je podmienený
splnením neodôvodnených
administratívnych alebo finančných
podmienok.
spĺňa
Spoločnosť zverejňuje relevantné informácie o svojej činnosti
formou tlačových správ, na webovom sídle
. Ročné
a polročné
 
finančné správy sú zverejnené na webovom sídle
 
a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií
vedenej Národnou bankou Slovenska.
II.
Zverejňovanie relevantných informácií
je vykonávané pravidelne a v prípade
výskytu závažných okolností aj
ad
hoc
.
spĺňa
Spoločnosť pravidelne zverejňuje ročné a polročné
 
finančné
správy. Mimoriadne správy sú komunikované formou tlačových
správ na webovom sídle spoločnosti
a v Centrálnej
evidencii regulovaných informácií vedenej Národnou bankou
Slovenska.
V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
A.
Konanie členov orgánov na
základe úplných
 
informácií v
záujme spoločnosti a akcionárov.
spĺňa /
nespĺňa
spôsob splnenia / dôvody nesplnenia
(stručný popis)
I.
Členovia orgánov spoločnosti konajú
s odbornou starostlivosťou.
spĺňa
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, na svojich
pravidelných zasadnutiach konaných spravidla 1x mesačne,
pravidelne kontroluje a vyhodnocuje všetky činnosti a výsledky
spoločnosti predovšetkým s ohľadom na zvyšovanie efektívnosti
a ziskovosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít
spoločnosti voči všetkým zainteresovaným stranám. Rovnako tak
vynakladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského
 
rizika,
ochranu životného prostredia a vytváranie a udržiavanie
bezpečných pracovísk.
Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, preskúmava
účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná
rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy
spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné
opatrenia. Dozorná rada kontroluje a overuje postupy vo veciach
spoločnosti.
II.
Členovia orgánov spoločnosti konajú
v súlade so zásadou lojality voči
spoločnosti a všetkým jej
akcionárom.
spĺňa
Konanie členov orgánov spoločnosti v súlade so zásadou lojality
má spoločnosť upravenú v štatúte predstavenstva, štatúte
dozornej rady a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách
o výkone funkcie pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti.
III.
Členovia orgánov spoločnosti
nezverejňujú dôverné informácie,
ktoré by mohli poškodiť spoločnosť
alebo akcionárov.
spĺňa
Spoločnosť má pravidlá pre nakladanie s dôvernými
informáciami upravené v štatúte predstavenstva, štatúte
dozornej rady a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách
o výkone funkcie pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti.
 
IV.
Členovia dozorných orgánov
spoločnosti
sa nepodieľajú na bežnom
každodennom riadení spoločnosti.
nespĺňa
Predseda dozornej rady je v pracovnom pomere so
spoločnosťou,
 
vykonáva funkciu riaditeľa pre nákup.
 
Člen
dozornej rady volený zamestnancami je zároveň zamestnanec
spoločnosti.
Orgány spoločnosti uplatňujú náležitú
starostlivosť aj voči iným zainteresovaným
stranám, vrátane zamestnancov,
Súčasťou obchodného plánu spoločnosti sú aj aktivity
 
zamerané
na zainteresované strany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
veriteľov, zákazníkov,
 
dodávateľov
a miestnej komunity.
B.
Spravodlivé zaobchádzanie členov
orgánov s akcionármi v prípade,
ak môžu mať rozhodnutia
orgánov spoločnosti rôzne dopady
na rozličné skupiny akcionárov.
spĺňa
V prvom roku 2021 neboli prijaté žiadne takéto rozhodnutia.
C.
Uplatňovanie etických štandardov
I.
Existencia etického kódexu
s platnosťou pre celú spoločnosť.
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných
hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje
náležitú pozornosť.
II.
Jednoznačné kritériá etického kódexu
adresujúce možné konflikty záujmov,
vrátane obchodovania s akciami.
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Pravidlá pre možné konflikty záujmov
sú upravené v štatúte predstavenstva, štatúte dozornej rady
a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách o výkone funkcie
pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti.
 
III.
Odrádzanie od praktík, ktoré
neprispievajú k dlhodobým záujmom
spoločnosti a jej akcionárov a môžu
vyvolať právne riziko a ohroziť
reputáciu (napr. agresívna snaha
o vyhýbanie sa daňovej povinnosti).
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných
hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje
náležitú pozornosť.
IV.
Orgány spoločnosti zaviedli vlastné
etické normy a garantujú ich
implementáciu.
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných
hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje
náležitú pozornosť.
D.
Zabezpečenie kľúčových funkcií:
1.
Usmerňovanie a revidovanie
stratégií spoločnosti, postupov
pre riadenie rizika, rozpočet,
obchodný plán, stanovenie
výkonnostných cieľov
a monitorovanie ich
implementácie, zabezpečenie
dozoru nad veľkými kapitálovými
transakciami.
spĺňa
Súčasťou definovania obchodného plánu spoločnosti je aj
posúdenie rizika a solventnosti spoločnosti. Spoločnosť má
spracovanú strednodobú stratégiu a business plán na 3 roky.
2.
Monitorovanie efektívnosti správy
a riadenia a zavádzanie zmien
podľa potreby.
spĺňa
Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na
ročnej báze, zverejnenie takéhoto
hodnotenia vo výročnej správe, prípadne
aj kontrola sebahodnotenia nezávislou
entitou alebo výborom pre audit.
nespĺňa
....
3.
Personálna politika týkajúca sa
vyššieho manažmentu, vrátane
výberu, odmeňovania,
monitorovania a dohľadu nad
plánovaním nástupníctva
spĺňa
Požiadavky, ktoré má spĺňať člen vyššieho manažmentu sú
stanovené v popise pracovných pozícii pre jednotlivé manažérske
pozície a pri výbere kandidátov je posudzované splnenie týchto
stanovených kritérií. V popise pracovnej pozície sú definované
tiež základné zodpovednosti manažéra a detailnejšie definované
v popise procesov, za ktoré sú jednotlivý manažéri zodpovední.
Povinnosti manažéra sú definované tiež v manažérskej zmluve.
Poverenie odvolávaním členov orgánov
spoločnosti dozornú radu (v záujme
účinnejšieho monitorovania a vyššej
flexibility (bez vplyvu na možnosť valného
zhromaždenia aktívne sa na procese
podieľať).
nespĺňa
Odvolávanie členov orgánov spoločnosti je v kompetencii
valného zhromaždenia spoločnosti.
4.
odmeňovanie v súlade s dlhodobými
záujmami spoločnosti a akcionárov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
Postupy pre krytie platieb pri najímaní
a/alebo pri ukončení zmluvy s členom
manažmentu.
spĺňa
Riadiaci zamestnanci spoločnosti majú ako nadstavbovú zložku
mzdy dohodnuté MBO alebo tímový bonus, ktorých
 
vyplatenie a
výška sa odvíjajú od splnenia stanovených ukazovateľov,
spomedzi ktorých je časť ukazovateľov viazaná na celo firemné
ekonomické ukazovatele (napr. EBIDTA,
 
celkové výkony a pod.)
Zverejňovanie informácie o systéme
odmeňovania týkajúceho sa orgánov
spoločnosti a vyššieho manažmentu,
obsahujúceho merateľné štandardy
priorizujúce dlhodobejšie záujmy
spoločnosti.
spĺňa
Systém odmeňovania orgánov spoločnosti schvaľuje valné
zhromaždenie.
 
Odmeňovanie členov vyššieho manažmentu je
dvojzložkové a pozostáva so zmluvnej mesačnej mzdy a
variabilnej ročnej zložky mzdy. Vznik nároku na variabilnú zložku
mzdy je závislý od splnenia individuálnych cieľov člena vyššieho
manažmentu, od výsledkov spoločnosti. Variabilné odmeňovanie
vyššieho manažmentu má za cieľ zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť sa rozhodla
nezverejňovať celkovú výšku vyplatených odmien členov
vyššieho manažmentu z dôvodu dôvernosti týchto informácií.
Existencia ustanovení pre vrátenie
a postupné odňatie výkonnostnej odmeny
v prípade manažérskej sprenevery alebo
iných porušení povinností.
nespĺňa
5.
Transparentnosť procesu
menovania a voľby členov
orgánov.
I.
Aktívna úloha akcionárov pri nominácii
a voľbe členov orgánov spoločnosti.
spĺňa
Členov orgánov spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie,
zhromaždenie, pričom ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť
svojho kandidáta.
 
II.
Zabezpečenie transparentných
postupov orgánmi spoločnosti alebo
výborom pre nominácie.
spĺňa
Členov orgánov spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie,
zhromaždenie, pričom ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť
svojho kandidáta. Návrh členov orgánov vrátane ich pracovného
životopisu je v čase od zverejnenia oznámenia o konaní valného
zhromaždenia akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti,
alebo im môže byť na základe ich vyžiadania zaslaný
 
poštou.
III.
Zadefinovanie všeobecného
a individuálneho profilu členov
orgánov, ktoré by mohla spoločnosť
potrebovať, berúc do úvahy znalosti,
kompetencie a odbornosť,
a
 
identifikovanie potenciálnych
kandidátov
spĺňa
Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne
spôsobilý, pričom členovia predstavenstva a vyšší manažment
musia mať primeranú kvalifikáciu, skúsenosti a znalosti.
6.
Monitorovanie a riadenie
potenciálnych konfliktov záujmov
členov orgánov, manažmentu
a akcionárov.
I.
Orgány spoločnosti dohliadajú na
systémy vnútornej kontroly v oblasti
finančného výkazníctva a využívania
majetku s cieľom ochrany pred
nevhodnými transakciami
so spriaznenými osobami.
spĺňa
Dozorná rada spoločnosti vykonáva túto funkciu
II.
Ak je výkonom poverený interný
audítor alebo iné osoby, mali by mať
priamy prístup k orgánom spoločnosti.
nespĺňa
Spoločnosť nemá interný audit
III.
Spoločnosť podporuje nahlasovanie
neetického a nezákonného konania
bez obavy z postihu, existencia
kontaktného miesta pre nahlasovanie
a následnej ochrany.
spĺňa
Spoločnosť uplatňuje interný predpis ohľadne oznamovania
protispoločenskej činnosti, pričom zamestnanci majú možnosť
anonymne nahlásiť protispoločenskú činnosť. Ďalej spoločnosť
postupuje v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade s §
196a Obchodného zákonníka.
 
7.
Zabezpečenie integrity systému
účtovníctva, vrátane nezávislého
auditu a systému riadenia rizika.
spĺňa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
Stanovenie jednoznačných hraníc
zodpovednosti vo všetkých segmentoch
organizácie.
Spoločnosť má zavedený organizačný poriadok, ktorý definuje
zodpovednosti jednotlivých útvarov spoločnosti.
 
Zabezpečenie náležitého dohľadu,
systému vnútorného auditu.
V rámci spoločnosti je zriadený útvar controlling,
 
ktorý kontroluje
naplňovania vnútorných pravidiel a riadiacich aktov spoločnosti,
zisťovanie a riadenie rizík pre spoločnosť.
 
Rozšírenie vnútorných postupov aj na
dcérske spoločnosti, prípadne aj tretie
strany (sprostredkovatelia, dodávatelia,
zmluvné strany...).
Útvar controlling,
 
kontroluje naplňovania vnútorných pravidiel a
riadiacich aktov aj dcérskych spoločnostiach.
Vypracovanie efektívnych programov
vnútornej kontroly, etiky a dodržiavania
zákonov a iných predpisov a štandardov.
Spoločnosť má zavedené interné predpisy v oblasti riadenia,
vnútornej kontroly a dodržiavania súladu s predpismi.
 
8.
Dohľad nad zverejňovaním informácií
a komunikáciou s okolím.
spĺňa
Spoločnosť plní oznamovacie povinnosti vyplývajúcich
z právnych predpisov a zverejňuje informácie o činnosti
spoločnosti na webovom sídle spoločnosti
 
Vymenovanie pracovníka pre plnenie
informačných povinností spoločnosti, ktorý
sa priamo zodpovedá orgánom
spoločnosti.
spĺňa
Zverejňovanie informačných povinností v stanovených termínoch
a forme zabezpečuje tajomník predstavenstva.
E.
Objektívnosť a nezávislosť
orgánov spoločnosti.
I.
Nezávislosť členov dozornej rady.
spĺňa
Dozorná rada je nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá valnému
zhromaždeniu. Jedna tretina členov dozornej rady je volená
zamestnancami spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť a ani
nie je zároveň členom predstavenstva, alebo osobou oprávnenou
podľa zápisu v obchodnom registri, konať za spoločnosť.
II.
Ponímanie nezávislosti.
nespĺňa
Dozorná rada je autonómna aj napriek tomu, že v nej nie sú
zastúpení nezávislí členovia.
 
1.
Orgány spoločnosti by mali
poveriť dostatočný počet
nevýkonných členov úlohami, kde
hrozí riziko konfliktu záujmov
a zvážiť vytvorenie osobitných
výborov s určitým minimálnym
počtom nevýkonných členov,
resp. zložených výlučne z
nevýkonných
 
členov.
nespĺňa
-------------------
2.
Existencia, zloženie a činnosť
výborov.
I.
Výbor pre menovanie.
nespĺňa
Nie je vytvorený
II.
Výbor pre odmeňovanie.
nespĺňa
Nie je vytvorený
III.
Výbor pre audit.
spĺňa
Spoločnosť má zriadený výbor pre audit. Výbor pre audit
 
sleduje
efektivitu vnútornej kontroly, vnútorného auditu, externého
auditu, efektivitu vypracovávania a predkladania správ o
solventnosti a finančnom stave spoločnosti, efektivitu systému
riadenia rizík v spoločnosti a dodržiavanie súladu činnosti
spoločnosti s právnymi predpismi.
 
3.
Kvalifikácia a skúsenosti členov
orgánov spoločnosti a funkcie
v iných spoločnostiach.
spĺňa
 
Podrobné informácie o kvalifikácii a skúdenostiach členov
orgánov spoločnosti sú uvedené v bode IV. 5.
I.
Funkcie v iných spoločnostiach
nemajú negatívny vplyv na ich
výkonnosť.
spĺňa
Členovia orgánov spoločnosti prijímajú len také ďalšie záväzky,
aby nebola negatívne obmedzená ich výkonnosť. Pre viac
informácií viď časť tohto Vyhlásenia s názvom „ZVEREJŇOVANIE
INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ“.
4.
 
Pravidelne sebahodnotenie
výkonnosti orgánov spoločnosti,
vrátane vyhodnocovania
správnosti zloženia odbornosti
a kompetencií.
nespĺňa
I.
Vzdelávanie členov orgánov a ich
spĺňa
Spoločnosť vytvára podmienky na vzdelávanie členov svojich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
dobrovoľné vyhodnocovanie.
orgánov a zamestnancov.
F.
Právo členov orgánov na prístup k
presným, relevantným a včasným
informáciám
spĺňa
Právo členov orgánov spoločnosti na prístup k presným,
relevantným a včasným informáciám upravujú stanovy
spoločnosti a interné smernice a normy spoločnosti.
G.
Mechanizmy pre uľahčenie
prístupu k informáciám a
vzdelávanie zástupcov
zamestnancov v orgánoch
spoločnosti.
I.
Zástupcovia zamestnancov majú
rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní
členovia dozornej rady.
spĺňa
-----------------
II.
Existencia postupov pre zvyšovanie
nezávislosti zamestnancov od
manažmentu spoločnosti, vrátane ich
transparentného vymenovania,
 
pravidelného zodpovedania sa
zamestnancom (rešpektujúc zásady
dôvernosti informácií) a manažment
konfliktu záujmov.
spĺňa
Voľby členov dozornej rady zo strany zamestnancov sú
organizované odborovou organizáciou. Funkčné obdobie člena
dozornej rady je päť rokov.
2.2
Metódy riadenia, hlavné systémy vnútornej kontroly
 
a riadenie rizík
Riadenie
 
spoločnosti
 
sa
 
uskutočňuje
 
formou
 
rozdelenia
 
spoločnosti
 
na jednotlivé
 
úseky
a pravidelným sledovaním a hodnotením ich úloh. Nižším
 
článkom úseku je
 
sekcia. Ku koncu roku
2021 mala materská spoločnosť tieto úseky:
Obchod
 
(získavanie
 
zákaziek,
 
monitorovanie
 
teritórií,
 
aktívne
 
vyhľadávanie
 
obchodných
možností),
Inžiniering (technológia, konštrukcie kotlov,
 
nábeh)
 
Realizácia projektov (realizácia dodania energetického zriadenia od
 
fázy podpisu kontraktu až
do uvedenia do prevádzky),
Správa (ekonomická, právna a administratívna
 
podpora podniku),
Úseky
 
plnia
 
úlohy,
 
ktoré
 
smerujú
 
k podpore
 
podnikateľských
 
zámerov
 
spoločnosti.
 
Hlavnými
riadiacimi
 
dokumentmi
 
 
Organizačná
 
štruktúra,
 
Organizačný
 
poriadok,
 
Katalóg
 
pracovných
pozícií, Handbuch (popis procesov
 
v spoločnosti), Podpisový poriadok,
 
Pracovný poriadok, Etický
kódex a interný predpis ohľadne oznamovania
 
protispoločenskej činnosti.
 
Riadiace
 
procesy
 
 
podrobne
 
zdokumentované
 
v Handbuchu
 
a predstavujú
 
základ
 
systému
riadiacich
 
aktov.
 
Prideľujú
 
zodpovednosti
 
a úlohy
 
jednotlivým
 
úsekom,
 
dokumentujú
 
počty
pracovníkov,
 
informačné
 
systémy,
 
a obsahujú
 
informácie
 
potrebné
 
pre
 
správny
 
výkon
jednotlivých procesov v spoločnosti.
Spoločnosť má záujem čo najlepšie zhodnocovať investície svojich akcionárov,
 
z tohto dôvodu je
manažment motivovaný na báze
 
riadenia výkonov spoločnosti.
 
V etape
 
pred podpisom
 
zmluvy so
 
zákazníkom sú
 
v rámci Risk
 
Review mítingu
 
prehodnocované
riziká danej zmluvy.
 
31
2.3
Orgány materskej spoločnosti
 
V zmysle stanov má materská spoločnosť vytvorené
 
nasledovné orgány:
2.3.1
Valné zhromaždenie
V zmysle
 
stanov
 
spoločnosti
 
je
 
valné
 
zhromaždenie
 
najvyšším
 
orgánom
 
spoločnosti
 
a do
 
jeho
pôsobnosti patrí
 
najmä rozhodovanie
 
o záležitostiach
 
ako zmena
 
stanov,
 
rozhodnutie
 
o zvýšení
alebo znížení základného
 
imania spoločnosti, rozhodnutie
 
o zrušení spoločnosti a zmene
 
právnej
formy
 
a pod.
 
Bližšie
 
informácie
 
o uzneseniach,
 
ktoré
 
boli
 
na
 
valnom
 
zhromaždení
 
prijaté,
 
uložené v sídle spoločnosti.
Valné
 
zhromaždenie
 
je
 
zvolávané
 
predstavenstvom
 
zverejnením
 
oznámenia
 
o konaní
 
valného
zhromaždenia.
 
Valné
 
zhromaždenie
 
spoločnosti sa
 
koná
 
minimálne raz
 
za rok,
 
a to buď
 
v sídle
spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, pokiaľ predstavenstvo
 
rozhodne inak.
 
V roku 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie
 
dňa 30.06.2021.
 
2.3.2
Predstavenstvo
Právomoc predstavenstva
 
je popísaná v čl.
 
tejto výročnej správy.
 
Predstavenstvo vykonáva
svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v záujme
 
všetkých akcionárov.
V sledovanom účtovnom období pracovalo
 
predstavenstvo v tomto zložení:
Ing. Martin Paštika, MBA – predseda
 
predstavenstva do 30.9.2021
Ing. Lukáš Křítek - predseda predstavenstva
 
od 1.10.2021
Ing. Robert Bundil – člen predstavenstva
Ing. Mirek Topolánek,
 
člen predstavenstva
 
Mgr.
 
Milan Války - člen predstavenstva
 
do 31.10.2021
Ing. Dalibor Cucor - člen predstavenstva
 
do 31.10.2021
Mgr.
 
Ing. Mária Vrábelová,
 
člen predstavenstva
 
od 1.11.2021
Predstavenstvo
 
vykonávalo
 
svoju
 
pôsobnosť
 
na
 
svojich
 
pravidelných
 
zasadnutiach
 
konaných
spravidla 1x mesačne ako
 
aj prostredníctvom rozhodovania mimo zasadania (
per rollam
) v súlade
so stanovami.
2.3.3
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva.
Do
 
kompetencie
 
dozornej
 
rady
 
patrí
 
preskúmanie
 
účtovnej
 
závierky,
 
zvolávanie
 
valného
zhromaždenia, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, kontroluje
 
a overuje postupy spoločnosti.
 
V sledovanom účtovnom období pracovala
 
dozorná rada v tomto zložení:
Mgr.
 
Ing. Jiří Nováček, predseda dozornej rady
 
Mgr.
 
Hana Krejčí , PhD.,
 
člen dozornej rady
 
Mgr.
 
Otília Švecová – člen dozornej rady
 
V sledovanom
 
účtovnom
 
období
 
vykonávala
 
dozorná
 
rada
 
svoju
 
pôsobnosť
 
na
 
svojich
pravidelných zasadnutiach konaných spravidla
 
štvrťročne.
 
 
SES 12.2021p32i0
32
2.3.4
Výbor pre audit
V sledovanom účtovnom období pracoval
 
výbor pre audit v tomto zložení:
Ing. Mária Dubnická – predseda výboru pre audit
JUDr.
 
Zuzana Bartová - člen výboru pre audit
 
JUDr.
 
Linda Lúčanská , člen výboru pre audit
 
SES 12.2021p33i0