Ekologizáciou kotlov K14, K13 a K12 sa zabezpečí zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) na garantovanú hodnotu 200 mg/Nm3 pri 6 % O2 v suchých spalinách. Zníženie sa dosiahne primárnymi opatreniami (úpravou spaľovacieho procesu) a sekundárnymi opatreniami (použitím selektívnej nekatalickej redukcie).
Riešením emisií na kotloch K14, K13 a K12 budú dosiahnuté emisné limity požadované novou smernicou EÚ.

Postupne budú takto znížené emisie NOx na kotli K14 v roku 2015, K13 v 2018 (opcia I) a K12 v 2020 (opcia II).

Údaje o projekte  
Finálny zákazník: Dalkia Česká republika, a.s.
Prevádzkovateľ:  Elektráreň Třebovice, Česká rep.
Kontrakt: 10/2013
Odovzdanie: 12/2015
Technické parametre  
Menovitý výkon: 220 t/h
Tlak prehriatej pary: 10,89 MPa
Teplota prehriatej pary: 535 °C
Hlavné palivo: čierne uhlie

Rozsah dodávky

  • Základný a detailný inžiniering
  • Stavebná časť
  • Výroba
  • Doprava
  • Montáž
  • Uvedenie do prevádzky