Cieľom projektu je realizácia rekonštrukcie technológií, ktoré zabezpečia dodržanie emisných limitov NOx  pri prevádzke blokov 1. a 2. v zmysle smernice č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED). Generálnou opravou kotlov K1 a K2 sa zabezpečí:

 • zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) primárnymi opatreniami na garantovanú hodnotu menej ako 280 mg/Nm3 pri 6 % O2 v suchých spalinách,
 • zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) sekundárnymi opatreniami na garantovanú hodnotu max. 195 mg/Nm3 pri 6 % O2 v suchých spalinách,
 • množstvo O2 v primárnej zmesy za triedičom ?12%.

Tieto parametre sa dosiahnu hlavne primárnymi a sekundárnymi opatreniami. Primárne opatrenia pre spaľovanie uhlia predstavujú hlavne nové nízkoemisné práškové horáky a úprava spaľovacieho procesu prostredníctvom prerozdelenia spaľovacieho vzduchu a úpravou mlynov. V rámci sekundárnych opatrení bude použitá selektívna nekatalytická redukcia pre zníženie NOx. Okrem toho je v rozsahu aj dodávka kompresorovej stanice a ďalšie dodávky a úpravy súvisiace s dosiahnutím požadovaných technických parametrov.

Postupne budú takto znížené emisie NOx na kotli K2 a K1 v roku 2015. Odovzdanie celého diela je plánované na 12/2015.

Údaje o projekte  
Finálny zákazník: Slovenské elektrárne, a. s.
Prevádzkovateľ: Elektráreň Nováky B
Kontrakt: 11/2014
Odovzdanie: 12/2015
Technické parametre  
Počet kotlov: 2
Menovitý výkon: 350 t/h
Tlak prehriatej pary: 13,63 MPa
Teplota prehriatej pary: 540 °±8°C
Hlavné palivo: lignit

Rozsah dodávky

 • Základný a detailný inžiniering
 • Výroba
 • Zabezpečenie subdodávok
 • Doprava
 • Dodávky strojnej a stavebnej časti
 • Demontáž a montáž
 • Uvedenie do prevádzky
 • Skúšky