Manažment

Generálny riaditeľ

Ing. Martin Paštika, MBA

Ing. Martin Paštika, MBA

Vzdelanie: Vysoká škola chemicko-technologická. V roku 2002 česko-nemecký program MBA na Praque International Business School.

Kariéra: 

V skupine Expandia v obdobi 1997 – 2004 ako obchodný riaditeľ Jitona Soběslav; generálny riaditeľ Vigona a.s. a Vlnap a.s.. Od roku 2005 generálny riaditeľ spoločnosti Vodovody a kanalizace Južné Čechy. V období 2008 – 2012 generálny riaditeľ Energetických opraven a.s. v Průnéřove. Od 1.10.2006 generálny riaditeľ SES a.s. a od 01.04.2008 predseda predstavenstva SES a.s.


Financie a správa

Mgr. Milan Války

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s. a od apríla 2010 členom predstavenstva.

Obchod

Ing. Dalibor Cucor

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 je členom predstavenstva.

Inžiniering a realizácia projektov

Ing. Roland Kováčik

Ing. Roland Kováčik
Riaditeľ inžinieringu a realizácie projektov

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor Tepelné a jadrové stroje a zariadenia.

Kariéra: V roku 1991 nastúpil do Slovenských energetických strojární na oddelenie Konštrukcie, neskôr na oddelenie Projekcie a oddelenie Tepelných výpočtov a ponúk. Od roku 2000 pracoval na oddelení Inžinierov projektov a od januára 2005 bol vedúcim tohto oddelenia. Od júla 2008 do februára 2017 bol Technickým riaditeľom. Od 1.3.2017 bol menovaný riaditeľom úseku Inžiniering a realizácia projektov.

Výroba

Ing. Roman Škvarek

Ing. Roman Škvarek
Výrobný riaditeľ

Vzdelanie: Elektrotechnická fakulta Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Kariéra: Absolvoval tréningy a kurzy z plánovania, operatívneho riadenia výroby a manažérske zručnosti zlepšovania procesov. V rokoch 2002 - 2004 pracoval v závode Küster, Vlkanová, pracoval ako vedúci výroby, kde zodpovedal za chod výroby a zabezpečovanie kvality produkcie. Od roku 2005 do 2011 pracoval na pozícii technický vedúci závodu a prokurista, kde zodpovedal za výrobu, prípravné operácie, plánovanie a údržbu.
Od 1.7.2011 je výrobným riaditeľom SES, a.s.

Nákup

Ing. Josef Smetana

Ing. Josef Smetana
Riaditeľ pre nákup

Vzdelanie: Česká zemědělská univerzita, Praha, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, odbor Podnikanie a administratíva.

Kariéra: V rokoch 2005 – 2006 pôsobil v spoločnosti Oskarmobil a.s. – v súčasnosti Vodafone a.s. v oddelení Inside Sales, od roku 2006 v spoločnosti Xerox Czech Republic na pozícii konzultanta outsourcingových riešení v oblasti správy dokumentov. V roku 2007 nastúpil do SES na úsek Nákup. Od 1.10.2008 je riaditeľom pre nákup.

Ľudské zdroje

Mgr. Bc. Jana Gajdošová

Mgr. Bc. Jana Gajdošová
Personálna riaditeľka

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, špecializácia sociálna personalistika.
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor sociálne vedy.

Kariéra: Do SES nastúpila v roku 1998 na odbor Vzdelávania a prípravy zamestnancov a počas celého obdobia pôsobila v oblasti personálnej, sociálnej a vzdelávacej práce. V roku 2002 bola menovaná do funkcie vedúcej odboru Personálna a sociálna práca.
Od 1.5.2006 je personálnou riaditeľkou.

Riadenie kvality

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA
Riaditeľ pre kvalitu

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno; manažérske: Brno Business School, Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno

Kariéra: Po ukončení vysokej školy pracoval ako projektant v projektových organizáciách, INPRO Brno a Elektroprojekta Brno, neskôr v spoločnosti Teplárny Brno, a.s. ako vedúci marketingu. V rokoch 1995 až 2008 pracoval v ALSTOM Group, Brno postupne ako predajca, vedúci projektu a v rokoch 2003 až 2008 ako QA/QC manažér. V rokoch 2009 až 2011 pracoval v spoločnosti AE&E CZ, s.r.o. ako manažér výroby, kde zaisťoval koordináciu a riadenie výroby tlakových častí kotlov u subdodávateľov, vrátane riadenia interných a externých supervízorov u výrobcov.
Od 1.3.2011 je riaditeľom pre kvalitu v SES a.s.