Aktuality

Znižovanie emisií v ENERGETIKE TŘINEC

Ekologickú emisnú záťaž sa snaží eliminovať aj náš dlhoročný zákazník Energetika Třinec. Sprísnené požiadavky na znižovanie emisných limitov podľa novej európskej legislatívy sa budú zabezpečovať aj na prevádzkovaných fluidných kotloch, ktorých dizajn, dodávka a uvedenie do prevádzky sú dielom našej spoločnosti.

Vzájomnou dohodou obchodných a technických podmienok oboch spoločností sa SES Tlmače zaviazali navrhnúť a dodať technológiu na znižovanie emisií oxidov dusíka a síry.

Technológia na znižovanie oxidov síry spočíva v dávkovaní  vápenca do spaľovacej komory, ktorý v spaľovacom procese viaže na seba škodlivú síru. Okrem dopravnej trasy stáčania vápenca sú predmetom dodávky aj vnútorné trasy pneumatickej dopravy vápencového prášku, ktorým sa pomocou špeciálnych trysiek a podávačov plnia väčšie dopravníky. Zaústenie dopravnej trasy vápenca do spaľovacej komory si vyžaduje vytvorenie hrdla na stene spaľovacej komory, čo je zásah do tlakového celku kotlov K11 a K12. Celá technológia bude plne automatizovaná novým riadiacim systémom.

Súčasne so zariadeniami pre znižovanie síry budú realizované aj zariadenia na znižovanie oxidov dusíka, ktoré zabezpečia dávkovanie amoniaku do spalín, ktoré prechádzajú cez výhrevné plochy kotla. Hlavnými zariadeniami sú dvojplášťová nádrž pre zásobu amoniakovej vody, dávkovacie čerpadlo, spojovacie potrubia s armatúrami, zmiešavacie a rozdeľovacie zariadenie pre vstrekovacie trysky umiestnené po stenách spalinového kanála kotlov K11, K12 a NK14. Aj táto technológia bude plne automatizovaná s novým riadiacim systémom.

Upravený kotol K11 má byť odovzdaný zákazníkovi do prevádzky do 10.7.2020, kotol K12 do 7.9.2020 a kotol NK14 do 31.10.2020. Necelý rok na zrealizovanie popísaného diela nie je ľahká úloha, ale spoločným úsilím zainteresovaných útvarov zvládnuteľná tak, aby zníženie emisných limitov pri prevádzkovaní fluidných kotlov v Třinci splnili garantované hodnoty.

< SPÄŤ