Prospekt cenných papierov

Prospekt cenného papiera (ďalej len "Prospekt") - akcií SES 02, ISIN: SK1120010386, séria 01, kmeňové akcie, na doručiteľa, v zaknihovanej podobe v počte 1 452 344 ks, každá akcia v menovitej hodnote 8,00 EUR, bol schválený rozhodnutím NBS, číslo: ODT-11850-1/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.09.2010.

  • Prospekt bol dňa 12.10.2010 zverejnený na stránke www.ses.sk
  • V Hospodárskych novinách bol 14.10.2010 uverejnený Oznam o zverejnení Prospektu.
  • Prospekt je investorom bezplatne prístupný v tlačenej podobe v sídle spoločnosti od 14.10.2010. 
  • Investori môžu požiadať emitenta o tlačenú kópiu Prospektu na adrese: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Továrenská 210, 935 28 Tlmače.
     

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):