Zariadenia pre jadrové elektrárne

Pre jadrovú energetiku SES dodali:

Zariadenia pre primárny a sekundárny okruh VVER 440

  • Výroba zariadení pre primárny a sekundárny okruh sa začala koncom 70. rokov a prvé kompletné časti boli dodané v roku 1980.
  • Z celkových 40 kompletných častí reaktora VVER 440 sa v SES Tlmače vyrábalo 20 a určené boli pre vlastný reaktor, pomocné zariadenie reaktora a betónovú šachtu reaktora.

Zariadenia pre primárny a sekundárny okruh VVER 1000

  • Zvládnutie výroby zariadení pre VVER 440 umožnilo prechod na výrobu zariadení pre primárny a sekundárny okruh jadrovej elektrárne s reaktormi VVER 1000. U tohto typu sa v SES Tlmače vyrábalo zo 42 kompletných častí reaktora 28.
  • Súbežne s výrobou uzlov reaktora VVER 1000 sa vyrábali aj separátory – prehrievače pary SPP 1000. Pre jadrovú elektráreň Temelín v Českej republike boli dodané 4 kusy tohto separátora spolu so zberačmi separátu a kondenzátu.

Kontrolný kontajner reaktora VVER 440

K výrobkom pre jadrovú energetiku možno zaradiť aj prototyp kontrolného kontajnera reaktora VVER 440 tzv. betónkontajner. Bol vyrobený pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice a slúži na kontrolu a opravu tlakovej nádoby reaktora.

V súčasnosti pokračuje výroba modernizovaných separačných častí pre jadrové elektrárne.

Referencie: