Akcionári

Právna forma: akciová spoločnosť
Dátum vzniku právnej formy (tranformácie na akciovú spoločnosť): 1.5.1992

Dňa 21.09.2022 sa skončilo obchodovanie s emisiami akcií ISIN:SK1120008034 a ISIN:SK1120010386 spoločnosti SES ako emitenta na kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. na základe žiadosti SES.

 Štruktúra akcionárov SES, a.s. k 21.09.2022

Meno akcionára Sídlo Štát Podiel na základnom imaní
EP Industries, a.s. Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 Česká rep. 99,45 %
Ostatní akcionári     0,55 %
CELKOM (akcií)     100,00 %

Základné imanie spoločnosti bolo k vyššie uvedenému dátumu vo výške 27 026 779 EUR a bolo rozdelené na tri emisie kmeňových akcií na doručiteľa:

•    ISIN: SK1120008034, 1 565 345 ks akcií s menovitou hodnotou 1 EUR/akcia 
•    ISIN: SK1120010386, 1 452 344 ks akcií s menovitou hodnotou 1 EUR/akcia
•    ISIN: SK1120011897, 24 009 090 ks akcií s menovitou hodnotou 1 EUR/akcia

Počet hlasov akcionára je určený tak, že na každé 1 EUR menovitej hodnoty akcie spoločnosti pripadne akcionárovi 1 hlas.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):