Manažment

Generálny riaditeľ

Ing. Lukáš Křítek
Vzdelanie: České vysoké učení technické v Prahe

Kariéra: V období 2008–2011 – vedúci odboru údržby a obnovy spoločnosti PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.
V období 2011–2020 – generálny riaditeľ spoločnosti TERMONTA PRAHA a. s.
Od roku 2016 – doteraz – generálny riaditeľ spoločnosti ENERGETICKÉ OPRAVNY a. s. (od roku 2015 predseda predstavenstva)
Od roku 2019 - doteraz – predseda predstavenstva spoločnosti FINTHERM a. s.
Od 1. 10. 2021 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SES a. s.

Financie a správa

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s. a od apríla 2010 členom predstavenstva.

Obchod

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 je členom predstavenstva.

Inžiniering a realizácia projektov

Ing. Roland Kováčik
Riaditeľ inžinieringu a realizácie projektov

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor Tepelné a jadrové stroje a zariadenia.

Kariéra: V roku 1991 nastúpil do Slovenských energetických strojární na oddelenie Konštrukcie, neskôr na oddelenie Projekcie a oddelenie Tepelných výpočtov a ponúk. Od roku 2000 pracoval na oddelení Inžinierov projektov a od januára 2005 bol vedúcim tohto oddelenia. Od júla 2008 do februára 2017 bol Technickým riaditeľom. Od 1.3.2017 bol menovaný riaditeľom úseku Inžiniering a realizácia projektov.

Nákup výroby

Ing. Martin Bár
Riaditeľ nákupu výroby

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno, obor technológia obrábania

Kariéra: Od roku 1988 - 1992 pracoval ako prevádzkový technológ v PBS Brno. Následne v rokoch 1993 - 1998 ako postupár, normovač v ABB energetické systémy Brno. Od roku 1998 do 2010 pracoval ako vedúci technickej prípravy výroby v ALSTOM Power s.r.o. Brno. V roku 2011 nastúpil ako vedúci technologickej sekcie do SES Tlmače, od októbra 2020 pracoval ako výrobný riaditeľ, od augusta 2021 je riaditeľom nákupu výroby.

Ľudské zdroje

Mgr. Bc. Jana Gajdošová
Personálna riaditeľka

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, špecializácia sociálna personalistika.
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor sociálne vedy.

Kariéra: Do SES nastúpila v roku 1998 na odbor Vzdelávania a prípravy zamestnancov a počas celého obdobia pôsobila v oblasti personálnej, sociálnej a vzdelávacej práce. V roku 2002 bola menovaná do funkcie vedúcej odboru Personálna a sociálna práca.
Od 1.5.2006 je personálnou riaditeľkou.

Riadenie kvality

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA
Riaditeľ pre kvalitu

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno; manažérske: Brno Business School, Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno

Kariéra: Po ukončení vysokej školy pracoval ako projektant v projektových organizáciách, INPRO Brno a Elektroprojekta Brno, neskôr v spoločnosti Teplárny Brno, a.s. ako vedúci marketingu. V rokoch 1995 až 2008 pracoval v ALSTOM Group, Brno postupne ako predajca, vedúci projektu a v rokoch 2003 až 2008 ako QA/QC manažér. V rokoch 2009 až 2011 pracoval v spoločnosti AE&E CZ, s.r.o. ako manažér výroby, kde zaisťoval koordináciu a riadenie výroby tlakových častí kotlov u subdodávateľov, vrátane riadenia interných a externých supervízorov u výrobcov.
Od 1.3.2011 je riaditeľom pre kvalitu v SES a.s.