Aktuality

Realizácia projektu DeNOx K11, K12, NK14 pre Energetiku Třinec úspešne pokračuje

Slovenské energetické strojárne podpísali v roku 2019 kontrakt s Energetikou Třinec na inžiniering,dodávku,montáž a uvádzanie do prevádzky s charakteristickým názvom "Opatrenia pre znižovanie emisií NOx a SOx na fluidných kotloch K11,K12 a NK14 Teplárne E3" na znižovanie emisií oxidov dusíka a síry.

Vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán sa SES Tlmače zaviazali navrhnúť a dodať technológiu na znižovanie emisií v zmysle európskej legislatívy.

Technológia na znižovanie oxidov síry spočíva v dávkovaní  vápenca do spaľovacej komory, ktorý v spaľovacom procese viaže na seba škodlivú síru. Okrem dopravnej trasy stáčania vápenca sú predmetom dodávky aj vnútorné trasy pneumatickej dopravy vápencového prášku, ktorým sa pomocou špeciálnych trysiek a podávačov plnia väčšie dopravníky. Súčasne so zariadeniami pre znižovanie síry boli realizované aj zariadenia na znižovanie oxidov dusíka, ktoré zabezpečia dávkovanie amoniaku do spalín, ktoré prechádzajú cez výhrevné plochy kotla. Hlavnými zariadeniami sú dvojplášťová nádrž pre zásobu amoniakovej vody, dávkovacie čerpadlo, spojovacie potrubia s armatúrami, zmiešavacie a rozdeľovacie zariadenie pre vstrekovacie trysky umiestnené po stenách spalinového kanála kotlov K11, K12 a NK14. Obe technológie sú plne automatizované s použitím  nového riadiaceho systému.

Projekčné práce boli zahájené ihneď po podpísaní kontraktu postupne pre K11,K12 a NK14. Samotná demontáž a montáž spoločnej časti začala 15.4.2020. Pred týmto termínom boli zrealizované stavebné práce,t.j. základová doska pod novú nádrž reagentu. Demontážne a montážne práce realizovali pracovníci SES ENERGY,a.s. Dodávku a montáž SOx vykonávala firma ENVIRMINE Ostrava,a.s.

Upravený kotol K11 bol odovzdaný zákazníkovi do prevádzky  10.7.2020, kotol K12 bol odovzdaný 7.9.2020 a kotol NK14 bude odovzdaný do prevádzky v priebehu mesiaca november 2020.Všetky termíny sú v súlade so Zmluvou o dielo.

Necelý rok na zrealizovanie popísaného diela nebola ľahká úloha, ale spoločným úsilím zainteresovaných útvarov zvládnuteľná tak, aby zníženie emisných limitov pri prevádzkovaní fluidných kotlov v Energetiky Třinec splnili garantované hodnoty.

 

< SPÄŤ