Aktuality

Oprava blokov B1 a B2 elektráreň Chvaletice

Realizácia projektu Oprava blokov B1 a B2 v elektrární Chvaletice vstúpila po ukončení prác na inžinieringu do fáze realizácie prác na stavbe.

Cieľom opráv Bloku B2, konkrétne Kotla K2,  na ktorom sa SES a.s. podieľa, je zníženie emisií a dosiahnutie požadovaných parametrov NOx a koncentrácie CO v suchých spalinách. Hlavná náplň práce pre dosiahnutie parametrov spočívala v modelovaní spaľovacieho procesu s následnou výmenou 6 ks  práškových horákov s novým designom a doplnenie nových potrubných rozvodov spaľovacieho vzduchu OFA 2 zaústenými do dýz spaľovacej komory. 

Počas projektovania bola použitá technológia 3D scanu existujúcich priestorov kotolne K2 , do ktorých sa namodelovali nové trasy kanálov spaľovacieho vzduchu pre vylúčenie kolízií s inštalovanými technológiami.

Zákazník 7ENG dňa 1.4.2021 odovzdal SES a.s. protokolárne stavenisko na zahájenie demontážnych prác a činností na vykonanie diagnostiky tlakového systému, ST a VT parovodov v rámci uplatnenej Opcie v zmysle ZoD. Práce na stavbe sú riadené riaditeľom stavby za SES a.s. Jurajom Medveďom a za SES ENERGY a.s. Milanom Drozdíkom v koordinácií aj s ostatnými pracovníkmi vedenia stavby SES a SES ENERGY.  

Demontážne a montážne práce technológie vykonáva SES ENERGY, izolácia, oplechovanie, zámurovka, elektro a MaRe je vykonávaná českými firmami.

Súčasne s demontážnými prácami prebieha oprava stávajúcich zariadení  reťazových a gumových podávačov, vyhrňovacích redlerov, oprava hlavných armatúr, poistných ventilov výparníka a prehrievača a priebežne sa vyhodnocujú výsledky diagnostiky spracovávané VZÚ Plzeň v spolupráci so SES a.s. Dňa 9.6.2021 boli demontážne práce ukončené podpisom protokolu o ukončení demontáže v súlade s termínom podľa ZoD čím bol splnený jeden z dôležitých míľnikov.

V ďalšej etape budú hlavné aktivity zamerané na montáž netlakových celkov a hlavne montáž tlakového systému s cieľom splniť plánovanú tlakovú skúšku kotla v termíne k 18.7.2021. 

Dôležitým míľnikom bude ukončenie montážnych prác do 30.8.2021 a následne zahájenie predkomplexného a komplexného vyskúšania s úspešným vykonaním garančných skúšok a podpisom Protokolu o predbežnom prevzatí zariadenia k 18.10.2021.

Elekráreň Chvaletice

Elekráreň Chvaletice

zväčšiť
< SPÄŤ