Aktuality

Voľba člena predstavenstva.

V zmysle článku 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Dozorná rada spoločnosti bude na svojom zasadnutí 30.09.2021 voliť člena predstavenstva.

V zmysle druhého odseku článku 11.1.8. Stanov spoločnosti návrhy na kandidátov za členov Predstavenstva môžu podávať tiež akcionári spoločnosti, a to písomne formou listu doručeného spoločnosti. Návrhy akcionárov musia byť spoločnosti doručené najneskôr deň predchádzajúci dňu voľby člena Predstavenstva Dozornou radou t.j. 29.09.2021.

V Tlmačoch 22.09.2021

< SPÄŤ