Aktuality

Voľba člena predstavenstva

V zmysle bodu 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (ďalej len „spoločnosť“) Dozorná rada spoločnosti bude na svojom zasadnutí dňa 15.08.2022 voliť člena predstavenstva. V zmysle druhého odseku bodu 11.1.8. Stanov spoločnosti návrhy na kandidátov za členov Predstavenstva môžu podávať tiež akcionári spoločnosti, a to písomne formou listu doručeného spoločnosti. Návrhy akcionárov musia byť spoločnosti doručené najneskôr deň predchádzajúci dňu voľby členov Predstavenstva Dozornou radou t.j. 14.08.2022.

V Tlmačoch 05.08.2022

 

< SPÄŤ