Výroba

Výrobná základňa je rozdelená:

 • výroba tlakových častí,
 • výroba netlakových častí,
 • výroba technologických zariadení.

V rámci výroby tlakových systémov sa vyrábajú:

 • prehrievače a prihrievače pary,
 • komory,
 • ohrievače vody,
 • výparníky parných kotlov
 • kotlové telesá a tlakové nádoby.

Technologické linky sú zriadené pre výrobu:

 • hadovitých systémov
 • membránových stien
 • komôr

Súčasťou výroby tlakových častí je výroba prepojovacích potrubí medzi komorami výparníka, prehrievača a prihrievača.

Výroba hadovitých systémov

Technologická linka: delenie, zváranie v ochrannej atmosfére argónu, priebežné RTG zvarov, ohýbanie na CNC ohýbačke.

Výroba membránových stien

Technologická linka: zváranie panelov pod tavidlom, zarovnávanie, ohýbanie a vyrezávanie okien.

Výroba komôr

Technologická linka: rovnanie, vŕtanie na CNC vŕtačke a horizontálnej vyvŕtavačke, priváranie nadstavcov na zváracom automate, kontrola, skúšky.

Dielenská montáž

Vykonáva sa v dvoch montážnych lodiach, v ktorých sa vykonáva:

 • priváranie horákových okien
 • priváranie komôr
 • bandáže
 • rozdelenie na expedičné celky.

Dielenská montáž steny výparníka

Výroba potrubí

Skladovanie a príprava materiálu

Skladovanie rúrok a rúr (do priemeru 110 mm v automatickom regálovom sklade a o priemere väčšom ako 110 mm v hrebeňovom regáli), Súčasťou je pieskovanie, kontrola akosti materiálu , vyrazenie značiek a tavby.

Výroba netlakových častí kotlov

Vyrábajú sa nosné konštrukcie-stĺpy, nosníky, plošiny, spalinovody, vzduchovody, rošty, horáky, olejové a plynové hospodárstvo, odškvárovanie, ohrievače vzduchu a ďalšie.

V rámci tejto výroby sa zabezpečujú zariadenia pre oceliarsky priemysel; kesóny, chladiace panely, dná a vrchlíky pre elektrické pece.

Súčasťou technologického procesu je deliareň plechov a profilov, mechanická obrobňa, nástrojáreň a kováreň.

Výroba technologických zariadení

Zabezpečuje sa výroba zariadení pre jadrovú energetiku, plynárenský, oceliarsky, chemický a lodiarsky priemysel, tepelných výmenníkov, kondenzátorov, tlakových nádob, zariadení pre petrochémiu, ťažbu a spracovanie zemného plynu, a zariadení pre vodnú energetiku. Výrobné lode sú osadené mostovými žeriavmi do nosnosti do 200 ton.

Výrobná základňa je technologicky vybavená strojmi na delenie materiálu, tvárniacimi strojmi, horizontálnymi vyvrtávačkami, karuselmi do priemeru 14 m, zámočníckymi, zváračskými a montážnymi pracoviskami a žíhacími pecami. Manipulácia je zabezpečovaná žeriavmi do nosnosti 200 ton. Na montážnych pracoviskách je možné vykonávať montáž do výšky 20 m. V rámci kontroly sú okrem bežných kontrolných operácií zabezpečované tesnostné skúšky héliom a kontrola zvarov RTG.