Kotly na odpadové teplo (HRSG)

Kotly sú určené k využitiu odpadového tepla, kotré je produkované v technológii alebo v spaľovacom zariadení.

SES dodávajú kotly pre energetické celky na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.

Zdroje odpadového tepla:

 • tepelné motory:
  • spaľovacie motory,
  • plynové turbíny,
 • technologické zariadenia produkujúce spaliny:
  • spaľovne odpadov,
  • technologické procesy (oceliarske pece a konvertory, sklárske pece, taviace pece neželezných kovov, odpadové plyny z chemických procesov a pod.).

Typy vyrábaných kotlov: 

 • vertikálne orientovaný kotol,
 • horizontálne orientovaný kotol.
 • jednotlaké
 • viactlaké

Referencie: