Aktuality

Realizácia projektu DeNOx K11, K12, NK14 pre Energetiku Třinec úspešne pokračuje

Realizácia projektu DeNOx K11, K12, NK14 pre Energetiku Třinec úspešne pokračuje

Slovenské energetické strojárne podpísali v roku 2019 kontrakt s Energetikou Třinec na inžiniering,dodávku,montáž a uvádzanie do prevádzky s charakteristickým názvom "Opatrenia pre znižovanie emisií NOx a SOx na fluidných kotloch K11,K12 a NK14 Teplárne E3" na znižovanie emisií oxidov dusíka a síry. Vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán sa SES Tlmače zaviazali navrhnúť a dodať technológiu na znižovanie emisií v zmysle európskej…

viac informácií…

Voľba člena predstavenstva

V zmysle článku 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. dozorná rada spoločnosti bude na svojom zasadnutí 25.6.2020 voliť člena predstavenstva. V zmysle druhého odseku článku 11.1.8. Stanov spoločnosti návrhy na kandidátov za členov Predstavenstva môžu podávať tiež akcionári spoločnosti, a to písomne formou listu doručeného spoločnosti. Návrhy akcionárov musia byť spoločnosti doručené najneskôr deň predchádzajúci dňu voľby…

viac informácií…

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Tlmače zrealizujú zákazku „Oprava bloku B2“ v elektrárni Chvaletice

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. podpísali zmluvu o dielo na zákazku „Oprava bloku B2“ v elektrárni Chvaletice. Zmluva bola podpísaná dňa 30.4.2020 so spoločnosťou Sev.en Engineering s.r.o., Chvaletice, ktorá je hlavným dodávateľom projektu pre Sev.en EC, a.s. (elektráreň Chvaletice). Zmluvu podpísali za SES obchodný riaditeľ Ing. Dalibor Cucor a finančný riaditeľ Mgr. Milan Války.  Podpisom tejto zmluvy bolo ukončené náročné dvojročné obdobie v…

viac informácií…

Znižovanie emisií v ENERGETIKE TŘINEC

Ekologickú emisnú záťaž sa snaží eliminovať aj náš dlhoročný zákazník Energetika Třinec. Sprísnené požiadavky na znižovanie emisných limitov podľa novej európskej legislatívy sa budú zabezpečovať aj na prevádzkovaných fluidných kotloch, ktorých dizajn, dodávka a uvedenie do prevádzky sú dielom našej spoločnosti. Vzájomnou dohodou obchodných a technických podmienok oboch spoločností sa SES Tlmače zaviazali navrhnúť a dodať technológiu na…

viac informácií…
Elektráreň Třebovice – Denitrifikácia kotlov K14, K13, K12

Elektráreň Třebovice – Denitrifikácia kotlov K14, K13, K12

Na projekte Třebovice DeNOx K14, K13, K12 pokračujú práce na denitrifikácii posledného kotla K12. Aktuálne prebieha výroba nových častí kotla, ktoré už sú postupne expedované na stavbu pre začatie montážnych prác. Na stavbe sa postupne ukončuje demontáž stávajúcich častí kotla, ktoré sa budú zamieňať za novo vyrobené v rámci predmetu rekonštrukcie kotla.  Dňa 17.9.2019 bol so zákazníkom Veolia Energie ČR podpísaný Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo,…

viac informácií…

Účasť SES na podujatí JobForum 2019

Dňa 2.4.2019 sa SES Tlmače zúčastnia veľtrhu strojárskych firiem na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Táto akcia je príležitosťou osloviť okolo 350 študentov Strojníckej fakulty zo všetkých odborov priamo na pôde fakulty. Veríme, že našou účasťou prispejeme k zvýšeniu povedomia o spološnosti SES Tlmače medzi budúcimi absolventmi všetkých odborov Strojníckej fakulty. Študenti, ktorí majú záujem o spoluprácu pri vypracovaní…

viac informácií…
SES Tlmače zrealizujú denitrifikáciu kotla K12 na elektrárni Třebovice pre Veoliu Energie ČR, a.s.

SES Tlmače zrealizujú denitrifikáciu kotla K12 na elektrárni Třebovice pre Veoliu Energie ČR, a.s.

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače (SES Tlmače) pokračujú v úspešnej realizácii denitrifikácie kotlov na elektrárni Třebovice. Zákazník, Veolia Energie ČR, a.s. si uplatnil zmluvnú opciu č.2 na III.etapu diela na dodávku diela „Denitrifikácia kotla K12 na elektrárni Třebovice“. Táto opcia je súčasťou kontraktu, ktorý SES Tlmače podpísali ešte koncom roku 2013 a je poslednou etapou tohto kontraktu. Dodatok k Zmluve o dielo medzi spoločnosťou Veolia…

viac informácií…
Dodávky SES Tlmače pre MS-Třinecké železiarne

Dodávky SES Tlmače pre MS-Třinecké železiarne

Spoločnosť Moravia Steel a.s. vybrala  SES Tlmače  za dodávateľa výmeny spalinovodu, čím sa opäť vraciame k úspešnej spolupráci s týmto kľúčovým zákazníkom v takto zaujímavých produktoch. Jedná sa o dodávku dymníka, ktorý je umiestnený za konvertorovou pecou K2 na spracovanie surového železa. Pri procese spracovania surového železa sa uvoľňuje veľké množstvo tepla v spalinách. Vzhľadom na vysoké teploty spalín z procesu výroby ocele je Dymník…

viac informácií…